Le clans des mouettes

ainsi est la force.
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion  

Partagez | 
 

 Le vol du Corbeau ou Nicosie

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Ven 8 Juil à 8:44

8 Ιουλίου 2016

Η Κύπρος έγινε η 11η χώρα που υπέγραψε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους Μέλους, ενισχύοντας τις σχέσεις της με την ESA.

Ο Κύπριος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, Αλέκος Μιχαηλίδης, και ο Επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της ESA, Φρεντερίκ Νορντλαντ, υπέγραψαν τη συμφωνία σε επίσημη τελετή στη Λευκωσία, στην Κύπρο, στις 6 Ιουλίου το 2016.

Μια πρώτη Συμφωνία Συνεργασίας με την Κύπρο υπεγράφη το 2009. Μετά την τεχνική επίσκεψη στους Κυπριακούς φορείς το 2011, μια ενημερωμένη επισκόπηση επιλεγμένων εταιρειών, ινστιτούτων και πανεπιστήμιων διεξήχθη τον Ιούνιο του 2015, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική αύξηση στην ευαισθητοποίηση των δραστηριοτήτων της ESA. Ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων παρουσιάστηκε και εντοπίστηκαν τομείς για πιθανό μελλοντικό Σχέδιο για τα Ευρωπαϊκά Συνεργαζόμενα Κράτη Μέλη (Plan for European Cooperating States, PECS) ιδίως στην παρατήρηση της Γης, συμπεριλαμβανομένων των υδάτινων πόρων, την παρακολούθηση των δασών, τη γεωργική χαρτογράφηση, τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία του περιβάλλοντος και την αστική ανάπτυξη. Η διαστημική επιστήμη, η πλοήγηση, οι τηλεπικοινωνίες και οι ολοκληρωμένες εφαρμογές καθώς και η επίγνωση της διαστημικής κατάστασης θεωρούνται επίσης ως τομείς για πιθανά έργα.

Η Κυπριακή Κοινότητα Τηλεπισκόπησης έχει δημιουργηθεί, μετρώντας τουλάχιστον 50 ενεργά μέλη, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης εθνικής κοινότητας παρατήρησης της Γης.

Η ESA συνδιοργάνωσε στη Λευκωσία το Σεπτέμβριο του 2013 ένα σεμινάριο Τηλεπισκόπησης Ραντάρ μαζί με το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Ο Οργανισμός υποστήριξε επίσης και συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και workshops στην Κύπρο που σχετίζονται με το διάστημα, όπως «η Κύπρος Αγκαλιάζει το Διάστημα 2015» και την «Τέταρτη Διεθνή Διάσκεψη για την Τηλεπισκόπηση και τις Γεω-πληροφορίες του Περιβάλλοντος», τον Απρίλιο το 2016.

Μετά την υπογραφή, θα ξεκινήσει σύντομα η επιλογή των πιθανών προγραμμάτων PECS. Ο Χάρτης PECS, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των εγκεκριμένων έργων PECS, θα επιτρέψει την σύναψη των πρώτων συμβάσεων με την Κύπρο.

Anabelle Fonseca
ESA External Relations Department
Tel: +33 1 53 69 72 38

Maite Trujillo
PECS Office
Tel: +31 71 565 83 75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 juillet 2016

Chypre est devenu le 11e pays ayant signé la Convention européenne membre État coopérant, en renforçant ses relations avec l’ESA.

Le directeur chypriote du ministère des transports, communications et travaux, Alecos Michaelides et le chef du Département Relations étrangères du sec, Frédéric Norntlant, ont signé l’accord lors d’une cérémonie officielle à Nicosie, Chypre, 6 juillet 2016.

Un premier accord de coopération avec Chypre a été signé en 2009. Après la visite technique aux joueurs chypriotes en 2011, un aperçu à jour des sociétés sélectionnées, des instituts et des universités menées en juin 2015, bétonné l’augmentation significative des activités de l’ESA. Un large éventail de possibilités a été présenté et a identifié les domaines pour plan future possible pour les États de coopérants européens (Plan européen Etats coopérants, PECS) surtout dans l’observation de la terre, y compris les ressources en eau, la surveillance des forêts, de cartographie agricole, de surveillance maritime, de protection de l’environnement et de développement urbain. Sciences spatiales, navigation, télécommunications et applications intégrées et conscience de la situation spatiale sont également considérées comme des zones de projets potentiels.

La communauté chypriote de télédétection a créé, mesurant au moins 50 membres actifs, contribuant ainsi à construire une communauté d’observation terrestre nationale plus forte.

L’ESA a co-organisé à Nicosie en septembre 2013 un séminaire de télédétection Radar distant avec Frederick University, les communications électroniques Division du ministère des communications et des travaux à Chypre, en collaboration avec l’Université de Chypre de la technologie et l’Université de Chypre.

L’Agence a également pris en charge et a participé à nombreuses conférences et ateliers à Chypre liés aux espaces, tels que « Chypre 2015"embrasse l’espace et la « quatrième Conférence internationale sur la télédétection et de l’environnement de l’information géographique », avril 2016.

Après la signature, va bientôt commencer la sélection des programmes éventuels PECS. La Charte du PECS, incluant PECS répertoire des projets approuvés, permettra la conclusion des premiers contrats avec Chypre.

Anabelle Fonseca
Département des Relations extérieures ESA
Tél : + 33 1 53 69 72 38

Maite Trujillo
Bureau de PECS
Tél : + 31 71 565 83 75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016. július 8.

Ciprus lett a 11 ország, amely azáltal, hogy erősíti kapcsolatait az ESA európai tagállam állami együttműködő, megállapodást.

Minisztérium, a közlekedést, hírközlést és működik, Alecos Michaelides, és a külföldi kapcsolatok osztálya az ESA, Frédéric Norntlant, vezetője a ciprusi igazgatója megállapodást a hivatalos ünnepségen, Nicosia, Ciprus, 2016. július 6.-a.

Ciprus első együttműködési megállapodást írtak alá a 2009. A műszaki látogatás a ciprusi játékosok 2011-ben kijelölt cégek, intézmények és egyetemek folytatott 2015 júniusáig frissített áttekintése után Cementező tudatosság ESA tevékenységének jelentős növekedése. Egy széles körű lehetőségek mutatták be, és meghatározott európai együttműködő államok (terv az Európai együttműködő államok, Pécs) lehetséges jövőbeli terv, különösen a Föld-megfigyelés, beleértve a vízi erőforrásokat, a monitoring, az erdők, a mezőgazdasági feltérképezése, a tengeri felügyelet, a környezetvédelmi és a városfejlesztési területeken. Space science, navigációs, távközlési és integrált alkalmazások és hely-helyzet tudatosság is számít területeken lehetséges projektek.

Tése, a távérzékelés hozott létre, mérő, legalább 50 aktív tagok, ételadag-hoz épít egy erősebb nemzeti Föld-megfigyelési Közösség.

Az ESA a társszervező Nicosia 2013 szeptemberében Frederick egyetemmel, az elektronikus hírközlési felosztását a minisztérium kommunikációs és Közműügyi Cipruson, együttműködve a Ciprusi Egyetem és a Ciprusi Egyetem Radar távoli érzékelő szemináriumot.

Az Ügynökség is támogatja, és részt vett számos konferenciák, workshopok, Ciprus-az űrrel kapcsolatos, mint például a "Ciprus 2015" felöleli a tér és a "negyedik nemzetközi konferencia a távérzékelés és a Geo-információt környezet" április 2016.

A bejelentkezés után hamarosan kezdődik a lehetséges programok Pécs választéka. A Pécs Alapokmány Pécs könyvtár a jóváhagyott projektek, lehetővé teszi, hogy az első szerződést Ciprussal.

Debreczeni Mihály
Az ESA a külső kapcsolatok osztálya
Tel: + 33 1 53 69 72 38

Maite Trujillo
Iroda Pécs
Tel: + 31 71 565 83 75

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 siječanj 2016

Kipar je postao 11 zemlja koja je potpisala sporazum Europske članice države surađuju, jačajući odnose s ESA.

Kiparski direktor Ministarstvo prometa, komunikacija i djela, Alecos Mikealides i šef strane odjel odnosa od ESA, Frédéric Norntlant, potpisali su sporazum u svečanoj u Nicosia, Cipar, 6 Siječanj 2016.

Prvi sporazum o suradnji s Cipra potpisan je u 2009. Nakon tehničke posjete kiparski igrača u 2011, ažurirani pregled odabranih tvrtki, instituta i Sveučilišta u lipnja 2015, cementiranje značajan porast u svijesti procjene aktivnosti. Širok raspon mogućnosti predstavljen je i identificirao područja za moguće budućnosti plan za European Cooperating državama (Plan za European Cooperating države, PECS) posebno u promatranje zemlje, uključujući vodnih resursa, praćenje šuma, poljoprivrednih mapiranje, pomorskog nadzora, zaštite okoliša i urbanog razvoja. Prostor znanost, navigacije, telekomunikacija i integrirane aplikacije i prostor stanja svijesti također smatra kao područja za potencijalne projekte.

Kiparske zajednice daljinskih istraživanja stvorila, mjerenje najmanje 50 aktivnih članova, pomaže u izgradnji jače nacionalna zajednica promatranje Zemlje.

ESA co domaćin u Nikoziji u rujnu 2013 daljinsko Radar senzorskih seminara s Frederick sveučilišta, elektroničke komunikacije odjel Ministarstva komunikacija i radi na Cipru, u suradnji s Cipra Sveučilištu tehnologije i sveučilišta Cipar.

Agencija također podržava i sudjelovali u brojnim konferencijama i radionicama na Cipru vezane uz prostor, kao što su Kipar 2015 obuhvaća prostor i "Četvrta međunarodna konferencija na daljinskom istraživanju i Geo-informacije o okolišu", travnja 2016.

Nakon potpisivanja, uskoro će početi izbor potencijalnih programa PEČUH. PECS povelju, uključujući MIŠIĆE lista odobrenih projekata, će omogućiti sklapanje prvih ugovora s Cipra.

Anabelle Fonseca
ESA vanjske odnose odjel
Tel: + 33 1 53 69 72 38

Maite Trujillo
PECS ured
Tel: + 31 71 565 83 75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 July 2016

Cyprus became the 11th country that signed the agreement European Member State Cooperating, by reinforcing its relations with ESA.

The Cypriot Director of Ministry of transport, communications and works, Alecos Michaelides, and the head of the Foreign Relations Department of ESA, Frédéric Norntlant, signed the agreement at a formal ceremony in Nicosia, Cyprus, on 6 July 2016.

A first cooperation agreement with Cyprus was signed in 2009. After the technical visit to the Cypriot players in 2011, an updated overview of selected companies, institutes and universities conducted in June 2015, cementing the significant increase in awareness of ESA's activities. A wide range of possibilities was presented and identified areas for possible future plan for European Cooperating States (Plan for European Cooperating States, PECS) especially in Earth observation, including water resources, the monitoring of forests, agricultural mapping, maritime surveillance, environmental protection and urban development. Space science, navigation, telecommunications and integrated applications and space situation awareness are also considered as areas for potential projects.

The Cypriot community of remote sensing has created, measuring at least 50 active members, helping to build a stronger national Earth observation community.

The ESA co-hosted in Nicosia in September 2013 a Radar Remote sensing seminar together with Frederick University, the electronic communications Division of the Ministry of communications and works in Cyprus, in cooperation with the Cyprus University of technology and the University of Cyprus.

The Agency also supported and participated in numerous conferences and workshops in Cyprus related to space, such as ' Cyprus 2015 ' embraces space and the "Fourth International Conference on remote sensing and Geo-information environment", April 2016.

After the signing, will soon begin the selection of potential programs PECS. The PECS Charter, including PECS directory of approved projects, will enable the conclusion of first contracts with Cyprus.

Anabelle Fonseca
ESA External Relations Department
Tel: +33 1 53 69 72 38

Maite Trujillo
PECS Office
Tel: +31 71 565 83 75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Juli 2016

Zypern wurde das 11. Land, das das Abkommen Europäische Mitglied Staat zusammen, durch die Stärkung der Beziehungen mit der ESA.

Die zyprischen Direktor des Ministeriums für Verkehr, Kommunikation und Bauten, Alecos Michaelides und der Leiter des Foreign Relations Abteilung der ESA, Frédéric Norntlant, unterzeichneten den Vertrag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Nikosia, Zypern, am 6. Juli 2016.

Ein erstes Kooperationsabkommen mit Zypern wurde im Jahr 2009 unterzeichnet. Nach dem technischen Besuch an die zypriotische Spieler im Jahr 2011 eine aktualisierte Übersicht über ausgewählte Unternehmen, Instituten und Universitäten durchgeführt im Juni 2015, Zementierung der deutliche Anstieg im Bewusstsein der ESA Aktivitäten. Eine breite Palette von Möglichkeiten wurde vorgestellt und Bereiche für mögliche Zukunftsplan für europäische Zusammenarbeit Staaten (Plan für europäische Zusammenarbeit Staaten, PECS) vor allem in der Erdbeobachtung, Wasser-Ressourcen, einschließlich der Überwachung der Wälder, landwirtschaftliche Mapping, Meeresüberwachung, Umweltschutz und Stadtentwicklung. Space Science, Navigation, Telekommunikation und integrierte Anwendungen und Raum Situationsbewusstsein gelten auch als Bereiche für mögliche Projekte.

Die zypriotische Gemeinschaft der Fernerkundung hat geschaffen, Messung mindestens 50 aktive Mitglieder, dazu beitragen, um eine stärkere nationale Erde Beobachtung Gemeinschaft zu bauen.

Die ESA Co-Gastgeber in Nikosia im September 2013 ein Radar Remote sensing Seminar zusammen mit Frederick Universität, der elektronischen Kommunikation Abteilung des Ministeriums für Kommunikation und öffentliche Arbeiten in Zypern, in Zusammenarbeit mit der technischen Universität Zypern und der Universität von Zypern.

Die Agentur unterstützt auch und nahm an zahlreichen Konferenzen und Workshops in Zypern im Zusammenhang mit Raum, wie z. B. "Zypern 2015" Raum und die "vierte internationale Konferenz für Fernerkundung und Geoinformation Umwelt", April 2016 umfasst.

Nach der Unterzeichnung wird bald beginnen, die Auswahl der möglichen Programme PECS. Charta der PECS, einschließlich PECS Verzeichnis der genehmigten Projekte ermöglicht zum ersten Vertragsschluss mit Zypern.

Anabelle Fonseca
ESA-Außenbeziehungen
Tel: + 33 1 53 69 72 38

Maite Trujillo
PECS-Büro
Tel: + 31 71 565 83 75
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Mar 12 Juil à 2:55

Bruit du tonerre resonne içi. C'est égoïste d'avoir cette joie de l'entendre. Je rale sur ces humeurs mais j'aime son caprice. Liberté

Le calme du vent. J'ai toujours aimé le silence et j'ai appris qu'il est un son. TAY sait distinguer les notes et cela lui sauve la vie.

Apparence: Le prédateur est une proie pourtant dans la vie naturelle, il y a l'instant: Le notre. Le Silence est une nué de vents, je crois.

Le couvercle d'une concerve s'est une formule. Une préparation à la découverte d'un univers élaboré en recettes et infini en ingredients.

Ecrit de
TAY
La chouette effraie

SECOURISME DIPLOMATIQUE DE Y'BECCA et CITOYEN TIGNARD YANIS.
http://leclandesmouettes.bbflash.net/t836-secourisme-diplomatique-de-y-becca-et-citoyen-tignard-yanis
http://leclandesmouettes.bbflash.net/t836p25-secourisme-diplomatique-de-y-becca-et-citoyen-tignard-yanis
http://leclandesmouettes.bbflash.net/t836p50-secourisme-diplomatique-de-y-becca-et-citoyen-tignard-yanis#9211
Y'becca ou murmure de l'Arbre-Olivier.
http://leclandesmouettes.bbflash.net/t41p200-y-becca-ou-murmure-de-l-arbre-olivier
Véritis Ciconia, la Cigogne verte ou la Lune et Le vol du Corbeau ou Nicosie.
TAY


Dernière édition par yanis la chouette le Ven 6 Juil à 10:50, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Mer 13 Juil à 10:09

Le Secteur Privé, L'emploi jeune et les Pompiers.

Les jeunes pompiers mixtes sont confrontés à des études et des exercices...
On critique que les accidents et les programmes ne coïncident pas..!

Alors des études de pompiers amateurs dans les sites industriels; cela n'est pas absurde
aux yeux de Police la Coatie: Bonne formation au coeur de l'apprentissage mais attention la tache de secouristes est vaste, et malgré sa diversité elle se doit pas être rétrograte et machiste.

Tel Un des sept pilliers de la Sagesse que Le Légendaire Gordon Pacha transmit à l'ensemple des peuples du Monde Libre; nous, Peuples de France et de sa République, ajoutons le service public et la faculté de tiers état par Proctetion et Formation pour Essence de Vie, Nous secondons les medecins tout comme le vétérinaire... Une nouvelle image du recyclage... La transformation et le travail par code en encadrant le travail à la chaine qui devra être aboli ou le traitement de la Rouille
afin d'intégrer l'artificielle avant même sa naissance...

En effet, C'est bien beau d'offrir la vie mais un peu de pluviométre et de rayons de soleil...
Décrire le plomb aux novices secouristes dans les classes de maternelles de colléges par des cours de tecnologies pour être plus écologiste et impertinent au milieu du monde agricole: La pompe centrifuge, les couts et les impots...

Le role de la République n'est pas de rendre l'individu assisté, il est d'être autonome, d'avoir la reconnaisance du secteur Public et de dire, messieurs les Anglais soyez les bienvenus en compagnies de vos mirroirs... Nous voilà, à l'aube de la Diasporah, celle qui conduit aux seismes et à choisir entre devenir des secouristes ou bien devenir des parasites !

Ecrit de
TAY
La chouette effraie
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Lun 18 Juil à 9:06

18 July 2016

While most of us may be looking forward to spending some time in the sunshine this summer, the Sentinel-2B satellite is being subjected to the extreme cold of space to make sure it is fit for life in orbit.

Sentinel-2B will be the next satellite launched for Europe’s environmental Copernicus programme.

In 2017, it will join its identical twin, Sentinel-2A, to supply high-resolution images for numerous applications, from monitoring the health of the world’s vegetation and changes the way land is used, to mapping regions struck by natural disasters.

The two satellites orbiting 180° apart and their 290 km-wide swaths allows Earth’s main land surfaces, large islands, and inland and coastal waters to be covered every five days.

Mapping in colour
Access the video

This is a significant improvement on earlier missions in the likelihood of gaining a cloud-free look at a particular location, making it easier to monitor changes in plant health and growth.

Before Sentinel-2B joins its twin, however, the satellite and its instruments have to be thoroughly tested to make everything can withstand the rigours of launch and the harsh environment of space.

In mid-June, after being assembled and tested to make sure everything is in perfect working order at Airbus Defence and Space’s Friedrichshafen facility in Germany, it was shipped to ESA’s technical heart in the Netherlands for a series of stringent ‘environmental’ tests.
Standing proud

Once unpacked and checked after its journey, the four-month campaign began with ‘thermal vacuum’ testing in the Large Space Simulator, which is the largest vacuum chamber in Europe. High-performance pumps remove all the air within the chamber to produce a vacuum, while liquid nitrogen in the walls mimic the cold of space.

ESA’s Sentinel-2 assembly, integration and testing manager, Paolo Laberinti, said, “Sentinel-2B is our second baby.

“Many European companies have been involved in its creation, to make it robust and fit to deliver the same exceptional performance and fantastic products as Sentinel-2A. We are all excited about these demanding tests.”

After experiencing the Large Space Simulator, the satellite will be moved to the Maxwell chamber, which is designed to screen out all external electrical signals for ‘electromagnetic compatibility’ testing. Essentially, this makes sure that it is immune to electromagnetic interference and that it can communicate properly with its ground station.
Under scrutiny

Mechanical testing will follow in the Large European Acoustic Facility to simulate the noise from the rocket during liftoff and ascent into orbit. Then, a final suite of tests will check that all of its systems have survived exposure to these simulated environments.

The test campaign will last until the end of October.

A final review will then confirm it is ready and the various teams will prepare for the last steps so that Sentinel-2B can double the production of wide-area multispectral data for its users across Europe and the world.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Lun 18 Juil à 9:25

"Le 18 Juillet 2016; à l'ensemble des communautés de Chypre...

On ne parle pas souvent de vous, mais en cette période dites de dislocation, vous êtes tout comme Gilbraltar, Malte et autres ports et iles de la méditerranée au cœur de scène d'épouvante... Le cœur gros, vous partez dans vos préoccupations en vous disant et nous... Nous oubliont t'on ! Sommes nous au cœur des préoccupations ou devenons nous des oublié"e"s des rancœurs des grandes familles et des déclins... En ce qui me concerne vous êtes plus qu'un lieu stratégique; vous êtes la force d'une marine établi dans le principe de l'aide et de la survie.

Dans les recherches des épaves et des survivants, vous donnez plus que de l'argent: vous offrez de votre temps qui est précieux surtout en cette période de trouble et de mouvements des positions établies de la stratégie méditerranéenne. Nicosie ou le vol du corbeau, bien plus qu'un ramassis de pirates, vous êtes une culture divisé par un similaire mur construite par les guerres et qui ne reflète l’âme réelle de votre peuple... Celui qui unifié établit et construisit la grande citée de Nicosie, Votre Capitale.

Chypriotes, Femmes et Hommes, Le cœur du mirage est celui de prévenir et même divisé, Nicosie ne perds en aucun cas de sa superbe. Vous laisserez vous conduit par la division alors que au delà de vos cultures, vous aviez établis des phares sous une Culture Commune... Voilà mon message, enfants de Chypre" S'écrie Nicosie ou le vol du corbeau.

" La Réunification ne se fera ni dans la douleur et ni dans le sang... Elle se construira dans le temps... Nous construisons ensemble et dans notre autonomie, les facultés d'apprendre à nos enfants et de ne pas sombrer dans une division auquel nous sommes hostile et étrangers ! Dans la dynastie des Rois, des tyrans et des républiques: nous sommes l'ile de Chypre une et indivisible, tout comme la république de France." s'écrit une Femme Laïque avec ses enfants, ses frères et son mari...!

Ecrit de
TAY
La chouette effraie
-------------------------------------------------------------------------------------------
«Temmuz 18, 2016; Kıbrıs'ın tüm topluluklar için...
«18 Ιουλίου 2016? για όλες τις κοινότητες της Κύπρου...

Δεν κάνουμε συχνά λόγο από εσάς, αλλά σε αυτή την περίοδο της αποδιάρθρωσης, είστε ακριβώς όπως το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα και άλλα λιμάνια και τα νησιά της Μεσογείου στην καρδιά του τρόμου σκηνή... Η μεγάλη καρδιά, πας για τις ανησυχίες σας λέγοντας να εσείς και εμείς... Εμείς oubliont σας εκεί! Είμαστε στην καρδιά του τις ανησυχίες ή γίνει μας να την ξεχασμένη «e» s της πικρίας της τις μεγάλες οικογένειες και κατηφόρες... Σε σχέση με εμένα είστε περισσότερο από ακριβώς μια στρατηγική θέση? είστε η δύναμη της ένα Ναυτικό που ιδρύθηκε η αρχή της βοήθεια και την επιβίωση.

Σε αναζήτηση ναυαγίων και επιζώντες, θα δώσει περισσότερα χρήματα από ό, τι: προσφέρετε τον χρόνο σας, η οποία είναι πολύτιμη, ειδικά κατά την περίοδο της διαταραχής και κινήσεις των επικεφαλίδων καθιέρωσε της μεσογειακής στρατηγικής. Λευκωσία ή η πτήση του το κοράκι, αν και περισσότερο από μια ταινία των πειρατών, είστε μια κουλτούρα που διαιρείται με παρόμοια τείχους που χτίστηκε από τους πολέμους και η οποία αντικατοπτρίζει την πραγματική ψυχή του λαού σας... Εκείνος που ενοποιημένο σύνολο και χτίστηκε το μεγάλο πράξεις Λευκωσία, πρωτεύουσα σας.

Κυπρίων, γυναικών και ανδρών, η καρδιά του mirage είναι η πρόληψη και ακόμη και να διαιρεθεί Λευκωσία δεν χάσει κανένα από το εξαιρετικό. Σας θα σας επιτρέψει να οδήγησε από τη διαίρεση, έτσι ώστε πέρα από τις συγκομιδές σας, έχετε είχε έδρα προβολείς κάτω από μία κοινή κουλτούρα... Αυτό είναι το μήνυμά μου, τα παιδιά της Κύπρου» αναφωνεί Λευκωσία ή η πτήση του το κοράκι.

«Επανένωση θα συμβεί πόνος και ή το αίμα...» Θα οικοδομηθεί σε χρόνο... Χτίζουμε μαζί και την αυτονομία μας, τις σχολές να διδάξουμε στα παιδιά μας και όχι να βυθιστεί σε ένα τμήμα στο οποίο είμαστε εχθρικό και ξένο! "Της δυναστείας των βασιλιάδων, τύραννοι και οι δημοκρατίες: είμαστε το νησί της Κύπρου, μία και αδιαίρετη, όπως η Δημοκρατία της Γαλλίας.» είναι γραμμένο ένα λαϊκό γυναίκα με τα παιδιά του, τα αδέλφια του και ο σύζυγός της...!

Συντάχθηκε απο τον
TAY
Η κουκουβάγια σιταποθηκών


Dernière édition par yanis la chouette le Lun 18 Juil à 9:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Lun 18 Juil à 9:29

18 July 2016

While most of us may be looking forward to spending some time in the sunshine this summer, the Sentinel-2B satellite is being subjected to the extreme cold of space to make sure it is fit for life in orbit.

Sentinel-2B will be the next satellite launched for Europe’s environmental Copernicus programme.

In 2017, it will join its identical twin, Sentinel-2A, to supply high-resolution images for numerous applications, from monitoring the health of the world’s vegetation and changes the way land is used, to mapping regions struck by natural disasters.

The two satellites orbiting 180° apart and their 290 km-wide swaths allows Earth’s main land surfaces, large islands, and inland and coastal waters to be covered every five days.

Mapping in colour
Access the video

This is a significant improvement on earlier missions in the likelihood of gaining a cloud-free look at a particular location, making it easier to monitor changes in plant health and growth.

Before Sentinel-2B joins its twin, however, the satellite and its instruments have to be thoroughly tested to make everything can withstand the rigours of launch and the harsh environment of space.

In mid-June, after being assembled and tested to make sure everything is in perfect working order at Airbus Defence and Space’s Friedrichshafen facility in Germany, it was shipped to ESA’s technical heart in the Netherlands for a series of stringent ‘environmental’ tests.
Standing proud

Once unpacked and checked after its journey, the four-month campaign began with ‘thermal vacuum’ testing in the Large Space Simulator, which is the largest vacuum chamber in Europe. High-performance pumps remove all the air within the chamber to produce a vacuum, while liquid nitrogen in the walls mimic the cold of space.

ESA’s Sentinel-2 assembly, integration and testing manager, Paolo Laberinti, said, “Sentinel-2B is our second baby.

“Many European companies have been involved in its creation, to make it robust and fit to deliver the same exceptional performance and fantastic products as Sentinel-2A. We are all excited about these demanding tests.”

After experiencing the Large Space Simulator, the satellite will be moved to the Maxwell chamber, which is designed to screen out all external electrical signals for ‘electromagnetic compatibility’ testing. Essentially, this makes sure that it is immune to electromagnetic interference and that it can communicate properly with its ground station.
Under scrutiny

Mechanical testing will follow in the Large European Acoustic Facility to simulate the noise from the rocket during liftoff and ascent into orbit. Then, a final suite of tests will check that all of its systems have survived exposure to these simulated environments.

The test campaign will last until the end of October.

A final review will then confirm it is ready and the various teams will prepare for the last steps so that Sentinel-2B can double the production of wide-area multispectral data for its users across Europe and the world.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Lun 18 Juil à 9:47


Title Mars Express spies a nameless and ancient impact crater
Released 18/07/2016 11:58 am
Copyright ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO
Description

This striking perspective view from ESA’s Mars Express shows an unnamed but eye-catching impact crater on Mars. This region sits south-west of a dark plain named Mare Serpentis (literally ‘the sea of serpents’), which in turn is located in Noachis Terra (literally ‘the land of Noah’).

Noachis Terra is one of the oldest known regions on the Red Planet, dating back at least 3.9 billion years— in fact, the earliest martian era, the Noachian epoch, is named after it. Noachis Terra is representative of ancient Mars’ surface, which is characteristically peppered with craters that have been preserved for billions of years, although many have degraded over time.

The crater visible on the top right of this image is around 4 km deep and 50 km in diameter. At its very centre is a small depression known as a central pit. These are common in craters on rocky worlds throughout the Solar System, especially on Mars, and are thought to form as icy material explosively vaporises and turns to gas in the heat of the initial crater-forming collision.

The outer walls around the crater are slightly raised above its surroundings. These stacked deposits may have formed during the impact that carved out the crater itself. As a rocky impactor slammed into the surface of Mars it likely compacted the loose and powdery material — small-grained dust and soil dubbed ‘regolith’ — to form a small plateau that has stood the test of time.

Just within the crater walls are channels and valleys threading and weaving down the inner slope — these are thought to have been carved and sculpted by running water. This water, locked up within the soil as groundwater and ice, would have melted as the Sun illuminated the crater walls, driving fluvial erosion processes and sketching thin lines down towards the centre of the crater.

This image was created using data from the Mars Express High Resolution Stereo Camera’s stereo channels (resulting in this oblique perspective) as well as its colour and nadir channels (creating the colour). The data were obtained on 29 July 2015 during orbit 14680. The resolution is approximately 14 m per pixel and the image is centred at 37° East and 35° South.

The image is a perspective view from a series that includes a colour nadir view, a colour-coded digital terrain model and a 3d anaglyph.
Id 363200

Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Mar 19 Juil à 8:58

Le plan était simple: vendre une partie des célèbres plaines du Serengeti puis évacuer 40 000 Maasaï de leurs terres ancestrales pour les transformer en réserve de luxe pour la chasse au gros gibier. Ces plaines qui fourmillent de lions, de léopards, d'éléphants, de gnous, de zèbres et de buffles, risquaient d'être vendues à la Ortelo Business Corporation, basée à Dubaï, pour devenir un terrain de chasse.

Confronté à la pression populaire, le président tanzanien a renoncé à l'accord qui prévoyait la saisie des terres et assuré à la population Maasaï qu'elle était en sécurité sur son territoire.

Mais on ne peut pas faire confiance au gouvernement tanzanien. En 2013, après une imposante campagne d'opposition locale et internationale, le président de la Tanzanie a promis aux Maasaï qu'ils pouvaient rester sur leurs terres. Malgré tout, en fin d'année dernière, le gouvernement a fait volte-face et leur a dit que l'accord était relancé et qu'ils devaient quitter leur territoire ancestral d'ici la fin de l'année.

Comme le président tanzanien a déjà reculé sur ses promesses par le passé, nous ne baisserons pas les bras tant que le gouvernement tanzanien ne garantira pas par écrit aux Maasaï des droits permanents sur leurs terres.

Demandez au président de la Tanzanie de tenir sa promesse et de garantir par écrit aux Maasaï des droits permanents sur leurs terres.

Les Maasaï résistent depuis des décennies à la commercialisation de leurs terres traditionnelles. Ils se battent contre des investisseurs avides de profits qui convoitent l'extraordinaire faune de la région et essaient d'obtenir des permis de chasse et de tourisme. L'histoire ne cesse de se répéter: on fait des promesses, mais on ne les respecte malheureusement pas.

Le sage Ole Kulinga, un dirigeant traditionnel Maasaï, explique: "Nous ne sommes rien sans nos terres, et cet engagement de la part du président nous permet tous et toutes de pousser un soupir de soulagement. Mais les chasseurs veulent ce territoire à tout prix, et nous ne nous sentirons en sécurité que lorsque des droits permanents sur nos terres nous seront octroyés par écrit."

Beaucoup d'argent était en jeu dans la transaction prévue avec Dubaï. Les personnes sur le terrain qui s'opposent à la réserve de chasse depuis maintenant deux ans ont été menacées, et certaines ont même été tuées. Maintenant que le président s'est prononcé et que l'attention de la communauté internationale a été attirée sur le sort de la population Maasaï, c'est notre chance de montrer au grand jour la trahison du gouvernement tanzanien et de le forcer à tenir ses promesses. S'il vous plaît, soutenez les Maasaï, qui pourraient tout perdre, et aidez-les à conserver leurs terres ancestrales.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Mer 20 Juil à 9:44

L'intégrité et l'entreprise individuelle
ou la diversité industrielle devant Y'becca traduisait le Phare d'une Vie.

Frappé face à la diversité entre l'Homme et le sang, l'Homme devant son Épouse
ne connait pas encore la rigueur entre l’impôt direct et le commerce du respect
des personnes...Le Sida avance et il faut le repousser: le secret de l’asthme est d'apprendre son souffle et ses limites. Son étude peut aider des malades à écouter leur souffle tout en participant
à des réunions collectives; L'allergies et le sang font apparition à présent dans le commerce
du média et des sponsor tels les gladiateurs qui à présent sont décrit comme des athlètes
des temps anciens, cela peut laisser croire à une vertu de mémoire ! Il en est autres, c'est
toujours les mêmes aspects des grands propriétaires terriens ou commerciaux qui s'affrontent
dans une mascarade où les places faisant lieu d'ombres sont les plus onéreuses.

Vivre ou survivre, le don d'organe n'est pas l'influx de la circulation; la bourse s’oppose à l'horreur.
Car finalement, ce n'est plus à l’hémicycle que ce joue la légalité de l'information.
Elle réside sur le seuil que l'on veut bien accorder à l'aspect de l'importance sur le modeste foyer
ou sur le simple fait d'un échange Commercial: La Démocratie dans un vacarme de cloches. Drôle de Bataillon pour Une grande Muette appeler à entendre ses préfets.

Vivre ou mourir: C'est dans l'unité... Nous apprends t'on à l'école; même les plus laïque...
L'individuelle se lie dans le collectif dans le contexte sportif en tant que joueur, illusion ! en tant qu'
entraîneur, il s'agit d'une ironie... Mais, il demeure le secourisme, le rempart de la Grande muette, des Anarchistes, des démocrates et du Phare d'une Vie ou Y'Becca... La Vie individuelle devant le soi et l'autre
voilà un aspect des choses auquel même le sport et les guerres restent assez flou.
En effet,
La décentralisation et la santé.
Le moyen et les assemblées;
le Lointain et l'Agriculture.
L’humidité et l'évolution.
Le moyen d'obtenir provoque le chômage et l'exclusion et pourtant la volonté provoque l'embauche. Nous revenons à La Vie individuelle devant le soi et l'autre. voilà un aspect des choses auquel même le sport et les guerres restent assez flou. Pourtant, il demeure le secourisme, le rempart de la Grande muette, des Anarchistes, des démocrates et du Phare d'une Vie ou Y'Becca. La Loi et le silence devant l'Athée et la croyance n'a pas de jugements, elle le porte sur le criminel et ses complices selon les gravités: et c'est en cela que la Conscience et le Peuple se doivent d'être Une Âme portant sur le Temps et l'Avenir !

Ecrit de
TAY
La chouette effraie.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Jeu 21 Juil à 10:15

Le chant de la volonté.

A l'heure où les colonels furent renversés, nous avions le coeur
du retrouvé: celui de la Paix, de l'Amour et de la Joie. A la porte,
des richesses, nous voyions le temps; celui qui guide nos pas...
Platon n'est plus le père de la démocratie; il dresse Aristote
comme successeur de notre héritage. Et si encore, c'était
ces barbares de Macédonien"ne"s qui en étaient les virevolteurs.
Même pas, ce sont ceux de l'Ouest; enfin bref; eux qui Küçük
Kaynarca, ont inventé l'électricité... Et puis, la couverture
du mythe démocrate: Socrate... Φλέρυ Νταντωνάκη - Κάθε τρελό παιδί.
Autrefois résonne dans ce cœur: Cet Alexandre est aussi grecque
et européen que Staline n'était russe et européen... Je me demande
d'où vient ces thèmes sur l'immortalité humaine car après tout,
même devant les idoles, les hommes rejettent l'aspect de leur poussière.
Notre paix, Notre amour et Notre Joie volait par des financiers, nous
qui avons subi des siècles d’errance. Notre langue rejetait en blasphème
et comme tant d'autre devant des conquistadors nous devions recevoir
le fouet sur nos visions culturelles. L'Europe l'avait compris mais les
commissaires du budget l'ont oublié. Préparant les guerres sur leurs diffamations.
nous revoilà replonger dans l'ouverture d'une tactique d'horloger...
Celui d'une gloire éphémère, jamais Alexandre ne fut aussi proche de la mort
qu'il ne l'est aujourd'hui... Visionnaire, il organise à Suse le mariage de dix mille de ses officiers et soldats avec autant de jeunes filles perses pour fondre entre elles les cultures grecque et perse. voyez la politiques de ces dirigeants qui se prétendent leurs héritiers.
O Douce Méditerranée, Même César et Napoléon ne furent aussi sourd à l'
institution du clivage... Les chants des fabuleux s’estompent où chacun sombre dans le clivage.
La chorale des richesses atténue la soif de celui qui apprends ! On croit savoir alors
pourquoi apprendre. Car Oui, Mesdames et messieurs, nous apprenons à réciter !
Fautes aux guerres, fautes à la protection de la richesse d'autrui !

Notre paix, Notre amour et Notre Joie... Alors, on interpelle Justice et là,
je suis le fils de ou la femme de... A tu es l'ami de lui, mais voilà, celui qui n'aime pas
se retrouve bien seul ! Et si une idée germe... Elle peut naître de rien et de tout...
Ce qui me désole, c'est le nombre d'idée disparu dans cette abîme de rien prénommé
la société de l'autrui alors qu'elle est juste une système de hiérarchie et de privilèges.
La Citoyenne et le Citoyen ont enfanté la révolution devant le Palais. Et même là, ce qui semblait être le symbole le plus absolu de la Liberté est repris par la Tyrannie... Le Peuple est une sorte de Toupie, il suffit juste de bien la lancer et de bien le faire virevolter... Ce symbole
de liberté devenu une toupie et si le joueur de toupie est enchanteur il se dévoile comme soleil
et nous comme lune autour de la terre... Mais voilà, les enchanteurs ont disparus ou bien,
ils sont enfermés: et dans certains endroits, c'est leur Paix, Leur Joie et leur Amour...

Küçük Kaynarca (ou Koutchouk-Kaïnardji)

Ecrit de
TAY
La chouette Effraie.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Ven 22 Juil à 9:49

Joint NASA-NSF Ideas Lab on the Origins of Life

Workshop Dates: September 18-23, 2016


As announced previously, the Astrobiology Program of NASA’s Science Mission Directorate (SMD) is joining with the Directorate for Biological Sciences (BIO) and the Directorate of Geosciences (GEO) of the National Science Foundation (NSF) to sponsor an “Ideas Lab” activity on the Origin of Life.
The dates of the Ideas Lab Workshop are September 18-23, 2016. The workshop will take place at the Hyatt Regency Chesapeake Bay in Cambridge, MD. Additional information about the venue and meeting logistics will be provided to the selected participants.
Scientific Background
Most theories of the origin and early evolution of life focus on one of two different models. “Metabolism first” approaches generally focus on non-biological sources for the reactions of metabolism and rarely discuss in detail how bio-polymers (proteins or poly-nucleotides) arose to catalyze them. “RNA World” models assume that metabolic ribozymes existed but never describe how or why proteins took over this role — there are no naturally occurring modern ribozymes that participate directly in metabolic reactions.

Studies of the origin of life are therefore confronted with a giant chasm between the reactions of small molecules that can generate nucleic or amino acids and, possibly, polymerize them, and a fully developed system that satisfies the working definition of “life.”

The ultimate aim of this Ideas Lab is to facilitate the generation and execution of innovative research projects aimed at identifying and funding potentially transformative research to address the origin and early evolution of the modern two-polymer life system. Understanding plausible pathways for the origin of life will contribute directly to our understanding of the indispensable properties of life on Earth and inform our search for life on other worlds.
The Ideas Lab Concept
An Ideas Lab is an intensive, interactive and free-thinking workshop on a particular topic, involving up to thirty diverse participants. The goal is to stimulate thinking in promising new research approaches and theories aimed at understanding the origin of life. Participants will be expected to engage constructively in dialogue with each other, the facilitators, and the Director and Mentors to develop collaborative research proposals. Collaboration will be encouraged, especially by bringing diverse minds together to embrace this challenge.

An Ideas Lab will run over five days starting mid-morning on day one and finishing mid-afternoon on day five. The approach of the Ideas Lab is not to discuss ideas that are already well developed but not yet published. Rather, the goal is to bring individuals from different disciplines together to interact and engage in free-thinking on first principles, to learn from one another and create an integrated vision for future research projects. It is expected that the sharing of these ideas would be encouraged within the Ideas Lab but their confidentiality would be respected outside the Ideas Lab.

The Ideas Lab will be led by a Director whose role will be to assist in defining the topics and aid facilitated discussions at the event. The Director will be joined by a small number of Mentors. The Mentors have been selected by NSF and NASA, based on their intellectual standing, their impartiality and objectivity, and their broad understanding of, and enthusiasm for, the subject area. The Director and Mentors will fully participate in the Ideas Lab, but will not be eligible to receive research funding under this collaborative activity. They will act as impartial “real time” peer reviewers throughout the Ideas Lab process, providing a function analogous to that of a peer review panel.

Following the Ideas Lab, full proposals will be invited for submission by either NSF or NASA. NASA and NSF anticipate making five to ten awards in FY 2017 pending availability of funds and the type, scale, and variety of project ideas developed at the Ideas Lab. Up to $8,000,000 will be available for US researchers in FY 2017 for successful proposals through the Ideas Lab, pending availability of funds and compelling proposals.
Submission Guidance
Individuals interested in participating in the Ideas Lab should respond to NSF solicitation "Origin of Life Program Solicitation" 16-570 by submitting applications to participate in the workshop as preliminary proposals through NSF’s FastLane system (see http://tinyurl.com/OoLideasLab2016). Participation in the Ideas Lab is by invitation only from the pool of applicants who submit preliminary proposals. Participants will be selected on the basis of the interests, expertise, and other characteristics described in their submitted preliminary proposals. All participants should be willing to engage in frank disclosure and assessment of ideas in a collegial and professional fashion. An independent selection committee will recommend a list of potential participants from all applicants. NSF and NASA Program Staff, in consultation with the Director and Mentors, will select the final list of participants from the submitted preliminary proposals.
Schedule
The timeframe for the solicitation will be:

Release of NSF call for proposals – June 7, 2016
Required Preliminary Proposals – August 5, 2016
Ideas Lab – September 18-23, 2016, Hyatt Regency Chesapeake Bay, Cambridge, MD
Invited proposals due – December 19, 2016
Selection – See NSF solicitation, but target is January 2017

Questions may be addressed to Michael New at michael.h.new@nasa.gov or Mary Voytek at
mary.voytek-1@nasa.gov.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Ven 29 Juil à 3:44

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_cr%C3%A9atures_l%C3%A9gendaires

Le chat d'argent, mandragot ou matagot est, dans le folklore de Bretagne, de Gascogne, de Provence, et du Languedoc, un chat généralement noir et diabolique obtenu par un sorcier en échange de son âme. Il est censé se promener dans quelques lieux mystérieux pendant la nuit, et revenir à l'aube avec un stock de louis d'or pour son maître. Si celui-ci le néglige ou ne le récompense pas, le chat s'offense et peut se venger cruellement. Parfois, ce chat serait censé servir non pas un, mais neuf maîtres, et conduire le dernier en enfer. Le chat d'argent est une partie importante de toutes les superstitions attachées au chat noir, qui entrainèrent souvent une profonde crainte de cet animal chez les populations qui le considéraient comme porte malheur, et des persécutions allant jusqu'aux procès de chats pour sorcellerie.

Le chat a plutôt bonne réputation dans l'Europe du bas Moyen Âge, surtout à la campagne, où les paysans l'apprécient pour ses talents de chasseur. Saint Patrick puis le pape Grégoire le Grand déclarèrent leur affection pour le chat2. Le chat bénéficiait encore d'un respect certain au XIe siècle lorsque les premières hordes de rats noirs arrivèrent en Europe pour dévorer les céréales et les fruits.

En 1233, la bulle Vox in rama (en) du pape Grégoire IX, créateur de l'Inquisition médiévale, considère que le chat, comme le crapaud, est une incarnation du Diable et déclare que toute personne abritant un chat noir risque le bucher5. La résurgence du culte de Freyja, la déesse germano-scandinave de la fécondité3, vers le milieu du XIVe siècle entraîna l'association du chat et des cultes infernaux, manifestement en raison de son adoration passée de la part des païens et surtout de la réflexion de la lumière dans ses yeux, qui passait pour être les flammes de l’Enfer. Dans la symbolique médiévale, le chat était associé à la malchance et au mal, d’autant plus quand il était noir, ainsi qu’à la sournoiserie et à la féminité. Son comportement sexuel démonstratif, son grand besoin de sommeil considéré comme de la paresse et ses vagabondages ont contribué à lui forger une image négative6. C’était un animal du diable et des sorcières1. On lui attribuait des pouvoirs surnaturels, dont la faculté de posséder sept ou neuf vies7. Chez les chats noirs, couleur associée au diable, seule une tache blanche sur le poitrail ou le cou leur permettait la clémence car on considérait que c'était une manifestation divine. Le chat, tout particulièrement noir est considéré comme un sorcier métamorphosé ou un démon familier.

Le pape Innocent VIII promulgua un édit en 1484 qui conduisit au sacrifice des chats pour les fêtes populaires, ce qui marqua une grande période de persécution pour le félin1. Cet édit eut un impact important sur les couches populaires, particulièrement fanatique, puis s'étendit lentement sur la noblesse3. L'inquisition réunissait dans un même feu de joie les hérétiques, les sorcières, les assassins et les chats pour la nuit de la Saint Jean. Sur les grands places de bon nombre de communes, les villageois, érigeaient des bûchers dans lesquels ils jetaient les chats qu'ils avaient capturés.

Le chat était considéré comme le déguisement du diable sur Terre pour ses visites, et fut condamné ainsi que ses maitres les sorciers et les sorcières. Selon certaines sources, ils furent alors nombreux à être brulés vif sur les places publiques1. D'autres affirment cependant que les rares enquêtes de grande envergure menées dans les archives infirment cette hypothèse8. Les condamnations de chats au bûcher seraient aussi marginales que celles de coqs et l'on y trouverait plus de crapauds ou de loups.
Dénomination

En Gascogne, le chat d'argent est appelé « mandragot ». Un sorcier de Gascogne aurait été étranglé par ses chats d'argent qu'il avait délaissé une fois sa fortune faite. En Provence, le chat d'argent est appelé « matagot ». L'appellation chat d'argent est plutôt réservée à la Bretagne. Dans plusieurs régions au sud de la Loire, l'« herbe du matagot » ou « herbe du Matangon » désigne la mandragore.
Contenu de la légende
Description

Le chat d'argent est un chat généralement noir et diabolique obtenu par un sorcier en échange de son âme. Il est également paresseux car il ne chasse pas les souris et se contente de manger à sa faim ce qu'on lui propose. Certaines légendes content même que le chat d'argent réclame le lait des femmes allaitantes. D'autres précisent que le chat doit être nourri avec la première bouchée de chaque plat. Il est censé se promener dans quelques lieux mystérieux pendant la nuit, et revenir à l'aube avec un stock de louis d'or pour son maître. D'autres versions précisent qu'il faut lui donner un louis d'or le soir en lui demandant de faire son devoir, et le lendemain, ce chat rapporte plusieurs louis d'or. Si son maître le néglige ou ne le récompense pas, le chat s'offense et peut se venger cruellement.

Parfois, ce chat serait censé servir non pas un, mais neuf maîtres, et conduire le dernier d'entre eux en enfer. Selon une autre légende, le chat doit absolument être donné avant sa mort, sinon l'agonie sera longue et douloureuse.
Obtention d'un chat d'argent

En Bretagne, ceux qui souhaitaient se procurer un chat d'argent se rendaient à un carrefour ou se croisaient cinq routes et invoquaient l'Abominable. Un chat noir arrivait alors, accompagné de divers animaux, dont un autre chat qui appartient au sorcier en échange de son âme. Une fois l'animal chez lui, le sorcier devait lui confier une bourse contenant une certaine somme d'argent. Le chat disparaissait alors, et revenait le lendemain avec le double de cette somme.

Une autre légende considère qu'on peut capturer un chat d'argent en restant plusieurs nuits à l'affut devant la croisée de quatre chemins, puis de l'attirer avec une poule morte pour le capturer. Une fois le chat d'argent mis dans un sac, la personne doit rentrer chez elle sans se retourner, quoiqu'il puisse entendre derrière lui. Ensuite, le chat doit être enfermé dans un coffre, puis nourri jusqu'à ce qu'il soit complètement apprivoisé. Il trouvera par la suite une pièce dans le coffre tous les matins.
Arnaque

Les arnaques concernant les chats noirs se multiplièrent. Ainsi, au XIXe siècle, à Belle-Isle-en-Terre, un homme acheta un jour à une vieille femme se prétendant sorcière un mandragot pour 300 francs. Au bout de huit nuits, le chat ne lui apporta rien. L'homme déposa plainte contre celle qui l'avait spoliée auprès du juge de paix, et celui-ci la condamna à reverser la somme qu'elle avait encaissée indûment.
Chats pouvant être considérés comme des matagots

Même si aucun pacte diabolique n'est scellé, le chat botté peut être considéré comme un chat d'argent. Seul héritage du cadet d'une fratrie de trois enfants, le chat botté apportera gloire et richesse à son maître. La légende de Dick Whittington, qui devint maire de Londres grâce à son chat, peut également être considérée comme celle d'un matagot.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Ven 29 Juil à 3:48

Le haetae (en hangeul 해태), parfois appelé aussi haechi (en hangeul 해치, en hanja 獬豸), est un animal fabuleux de la mythologie coréenne. Il a la forme d'un lion recouvert d'écailles ou d'un pelage avec une corne sur le front. Il se nourrit de feu. Pendant la période Joseon, les sculptures de haetae étaient censées protéger la capitale Hanyang (aujourd'hui Séoul) des catastrophes naturelles et du feu. Symbole de la justice, le haetae était aussi censé distinguer le bien du mal.

Les statues de haetae vont généralement par couple : un mâle et une femelle (un petit est parfois sculpté sur le dos ou entre les pattes de la femelle). On les trouve à l'entrée de palais ou d'autres monuments et bâtiments, comme l'Assemblée nationale. En particulier ceux qui gardent le palais Gyeongbokgung sont un symbole national. On les trouve aussi avec d'autres animaux fabuleux dans l'enceinte des palais, sur les escaliers et les balustrades.

Le haetae présente des similitudes avec le xiezhi (獬豸), animal fabuleux de la mythologie chinoise capable de distinguer la vérité des mensonges.

La municipalité de Séoul utilise officiellement le haetae, sous le nom de haechi, comme symbole depuis 2008.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Lun 1 Aoû à 9:51

Les dirigeants appelle à nous réunir dans un état d'urgence. La C.N.T voit l'amateurisme des instances Religieuses
Organismes terroristes utilise l'attentat tel la foudre qui s'abat pour reconstruire l'éco-systéme: Paratonnerre CNT.
Prier est un fait, il implique le silence qu'en est il quand nous décidons d'écrire une commune durée indéterminée.
La CNT n'aime pas les privilèges religieux mais encore moins ceux qui voudrai s’affermir des droits plus outrageux.
Lá et içi, les femmes, les enfants et les hommes retrouvent le plaisir et les craintes en de doux symboles. La crainte ne s’évanouit pas et l'espérance ne se ressoud pas à être en cellule. Nous communiquons en aveugle et il y a le braille. D'autres mondes s'ouvrent dans nos cœurs, l'esprit se recueille auprès de la chair et celle ci transforme la créativité autonome qu'elle engendre... L'amour infini est une force perpétuelle conduisant sur l'écoute du savoir et de son spleen... Guérir.
Ecrit de
TAY
La chouette effraie

A travers, l'espérance et la Prudence nous pourriont percevoir le doux équilibre de nos visions et de nos cœurs. Le syndicalisme guidé par un appel et un vent. Abstrait dans le complot du patrimoine et pourtant juge contre la pauvreté... A l'écoute des cicatrices réelles du peuple, rappelant à l'individu son propre état et que la conscience d'un homme ne peut conduire au déséquilibre de l'existence même de notre histoire. Le syndicalisme n'est pas le refuge des échoués de l'état et des sociétés car nous devons aboutir où la femme et l'Homme puissent s'inclure dans le plaisir de construire sans être conduit par un aspect de profit; L’État ou voir La société doit s'inclure dans un aspect de vision sans bouleverser le système des évolutions d'autrui... Un autre regard de la vie et de la mort, cela fera rire, peur ou même conduira à des hérésies et c'est en cela que je reviens à ces principes premiers que sont le secourisme et la prudence du Bon... Savoir se défendre et se réunir sans sombrer dans l'Hérésie et le Narcissisme.

Ecrit de
TAY
La chouette effraie.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Mar 2 Aoû à 9:34

Charles George Gordon, général britannique, surnommé Gordon Pacha, est né le 28 janvier 1833 à Londres et mort à Khartoum au Soudan le 26 janvier 1885.

Élève de l'Académie royale militaire de Woolwich,, il servit en Crimée, puis dans la campagne de Chine de 1860. Les Taï-ping (ou « révoltés aux longs cheveux »), profitant de l'affaiblissement de l'empire chinois après la victoire des alliés, s'insurgèrent pour renverser la dynastie mandchoue et devinrent maîtres d'une grande partie de la Chine. Avec l'assentiment de son gouvernement, Charles Gordon entra au service de l'Empire Qing pour combattre les Taiping. À la tête d'une poignée d'Européens, il réorganisa l'armée chinoise, dégagea Shanghai menacée, reprit aux insurgés Suzhou et Wankin[Quoi ?]. L'armée de Gordon, «l'Armée Toujours Victorieuse», sauva la dynastie mandchoue qui semblait perdue et réduisit rapidement les rebelles. En 1863, Gordon, malgré les offres brillantes des Chinois, rentra au Royaume-Uni avec le grade de lieutenant-colonel et le surnom du "Chinois".

En 1874, il entra au service de l'Égypte, fut nommé gouverneur du Soudan, conquis par l'Égypte quelques décennies plus tôt et en poussa les frontières jusqu'à Gondokoro. Il s'attacha à éradiquer le trafic d'esclaves, dont le Soudan était depuis longtemps une plaque tournante. En 1879, il donna sa démission à la suite de difficultés avec le nouveau khédive Tawfik.

Après avoir servi en Inde où il devint major général, il revint en février 1884 au Soudan, à nouveau en tant que gouverneur, dans le cadre de la guerre des Mahdistes. Son objectif initial était d'évacuer les Égyptiens demeurés dans la ville, devenue indéfendable après l'anéantissement à El Obeid de l'armée égyptienne venue combattre les troupes du Mahdi. Mais la prise par celles-ci de Berber, plus au nord, rendit cette manœuvre impossible. Résolu à ne pas abandonner sans rien faire la ville aux fanatiques du Mahdi, il en organisa la défense, espérant que le gouvernement britannique de Gladstone enverrait une armée de secours.

Très réticent ("Je refuse l'obligation pour l'Angleterre d'intervenir dans le monde entier") celui-ci finit, sous la pression de l'opinion publique, de la reine et de la très puissante Association de Lutte contre l'Esclavage, par envoyer un corps expéditionnaire commandé par Sir Garnet Wolseley. L'arrivée imminente de ces secours conduisit le Mahdi à ordonner l'assaut de la ville, assiégée depuis des mois et dont la petite garnison égyptienne était affaiblie par le manque de vivres. Gordon fut tué ainsi que tous les Égyptiens et une grande partie des habitants soudanais de Khartoum, que les mahdistes laissèrent en ruines.

Charles Gordon était d'un caractère religieux voire mystique ; il s'exalta pour cette mission. Il aimait en outre profondément les Soudanais. Il crut jusqu'au bout que les secours arriveraient à temps.

Protestant évangélique, il profita de son voyage en Palestine en 1883 pour affirmer que la « falaise du crâne » était le lieu de Crucifixion de Jésus.

Postérité

Edward Elgar devait consacrer originellement sa première symphonie à l'illustration musicale de la vie de Gordon, dans le but de le glorifier en lui donnant l'image d'un véritable chevalier britannique, mais ce projet fut finalement abandonné.

Sir Arthur Conan Doyle lui rend hommage par le biais de son héros Sherlock Holmes. Holmes, après avoir disparu dans les chutes du Reichenbach avec son ennemi de toujours, le professeur Moriarty, et devant faire croire à sa mort pour échapper au seul témoin de sa survie, le colonel Sebastian Moran, exécuteur des basses œuvres du professeur, disparaît pendant trois ans. Au cours de ces années, il prend une fausse identité, celle d'un explorateur norvégien et se rend à Khartoum, dans le palais même où Gordon Pacha fut assassiné. Il y décrit un palais en ruine, laissé à l'abandon. La nouvelle porte le titre original The Empty House et fait directement suite à The Final Problem, après la publication intermédiaire de Le Chien des Baskerville.

David Gibbins évoque également Gordon dans son roman d'aventure Pyramide (ISBN 978-2-36569-114-7), l'action se déroulant dans le prolongement de la guerre contre le Mahdi.
Puis, Yanis Tignard dans le clans des mouettes et La.cinquièmerépublique.actiforum...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Sam 13 Aoû à 9:53

Au cœur du dialogue figure la rencontre entre deux êtres souverains
dont aucun ne cherche à impressionner l'autre ni à l'utiliser. Selon Buber,
-Sharren Haskel a affirmé que la mesure stabiliserait le Parlement en éliminant l’excès de petits partis

-Sceptique sur l'intérêt que peut porter un parti par contre je ne suis pas contre un indéterminé.
En tout cas, la proposition a un intérêt de débat dans la knesset et en dehors.
Pour moi, le débat nationale s'instaure en toutes liberté des pours,
des contres et de ceux qui n'en ont rien à faire.

- La magie n'est pas un remède et l'inquisiteur n'est pas une Source voilà l'Expression de Liberté de la Laïcité...
L'Avenir de ceux qui renie(nt) d'être des Dieux malgré leur Science...

- J'aimerai un jour voir une association à but non lucratif entre les Pinguins de Pittsburgh et les Dragons de Rouen...
Et je pose la première pierre de ce projet, Lafayette nous-même. Monsieur Tignard Yanis de Toulouse.

- Le Juge suprême de la République de l'Olivier pense à un référendum sur la proposition de loi de cette député Likoud.

-Gadiator Barbarian Horde Battle Scene (HD) https://www.youtube.com/watch?v=uQQZR-Skftk

- Proposition du Juge suprême de la République de l'Olivier. Un référendum qui ouvre sur une identité nouvelle
sur la position du peuple dans la douce et jeune République d'Israël.

- Les jeunes Palestiniens sont confrontés à des perspectives d’emploi sinistres
fr.timesofisrael.com
Les résultats indiquent que 40 % des 15-29 ans n’ont pas de travail ;
le taux est encore plus élevé chez les diplômés universitaires

- Le Hamas invite la Norvège à surveiller les élections palestiniennes
fr.timesofisrael.com
L’ambassade de Norvège en Israël affirme qu’elle n’est « pas au courant »
de l’offre faite à l’ambassadeur d’Oslo dans les territoires palestiniens

- C'est vouloir déstabiliser la Palestine et leur ennemi de toujours,
Le Fatah. A eux de s'entendre ,
Israël surveille ses frontières et Y'becca s'occupe des hôpitaux.

-------------------------------------------------------------------------------

l'homme peut vivre sans dialogue mais qui n'a jamais rencontré un Tu
n'est pas véritablement un être humain. Cependant, celui qui pénètre
dans l'univers du dialogue prend un risque considérable puisque la relation
Je-Tu exige une ouverture totale du Je, qui s'expose ainsi à un refus et
à un rejet total.

De Martin Buber, né le 8 février 1878 à Vienne et mort le 13 juin 1965
à Jérusalem, est un philosophe, conteur et pédagogue israélien et autrichien.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tu... Le temps d'un instant... Tu... Oui, un joli terme... Tu, un doux sourire...
Tu... Elle ou il ... Un charnel... Un érotisme... Un sphinx... Ce doux bras de fer.
Tu dans Elle ou Il... Les bons et les mauvais, les fous rires et les disputes...
La joie et la Tristesse... Tu et son Je... Oui... Je, Tu, Il ou Elle , Nous, Vous,
Ils et Elles. Cet énigmatique You Forever... Langage et dialogue des regards et
de l'innocence masquée... Un Chardonneret et un charitable, Tu.
------------------------------------------------------------------------------------
Ecrits
De
TAY
La choutte effraie

_________________
Kounak le chat....
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Jeu 18 Aoû à 8:43

La carte de Piri Reis est une carte ancienne, découverte en 1929 lors de la restauration du palais de Topkapi à Istanbul. Elle est attribuée à l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis qui l'aurait tracée en 1513. Dessinée sur une peau de gazelle, elle détaille les côtes occidentales de l'Afrique et les côtes orientales de l'Amérique du Sud ainsi que de l'Antartique.

La carte de Piri Reis n'est que le fragment d'une carte plus grande représentant le monde connu à l'époque où elle a été réalisée, et dont le reste est aujourd'hui perdu. Selon Svat Soucek, cette carte aurait été présentée à Rüstem Pacha en 15171. Il imagine que la mutilation de la carte pourrait dater de cette présentation car pour le Grand vizir de Soliman le Magnifique, la représentation de la mer Atlantique était inutile car les Turcs ne pouvaient pas y accéder, le détroit de Gibraltar étant contrôlé par la péninsule ibérique.

L'amiral turc dit s'être inspiré d'une vingtaine d'autres cartes, allant de cartes antiques grecques à celles alors très récentes établies par le pilote de Christophe Colomb, capturé en Méditerranée par l'oncle de Piri Reis, ou encore à celles établies par d'autres navigateurs portugais. Il s’agit d’une carte très complète pour l'époque.

L'une des caractéristiques de cette carte est la figuration détaillée d'une côte connectée à la zone australe de l'Amérique du Sud, dont certains disent qu'elle ressemble à la côte de l'Antarctique, continent qui n'a été découvert officiellement qu'en 1818. Cette interprétation est soutenue notamment par Charles Hapgood, professeur américain d'histoire des sciences, dans son livre Cartes des Anciens Rois des Mers3. Certains auteurs considèrent la carte comme un « OOPArt », estimant qu'elle a été réalisée 300 ans avant la découverte de l'Antarctique et qu'elle montre la côte telle qu'elle se présente sous la glace (ce qui ferait remonter les informations à 10 000 ans). Des études scientifiques remettent en question cette interprétation (lire infra);

Différentes études scientifiques remettent radicalement en question les interprétations faisant intervenir des phénomènes paranormaux. Leurs auteurs (dont Steven Dutch, Gregory C. McIntosh13 et Diego Cuoghi) insistent notamment sur le fait que les tenants d'une origine paranormale exagèrent fortement la précision de la carte, ne tiennent pas compte des notes présentes sur celle-ci (qui indiquent en partie les sources utilisées par Piri Reis et donnent le nom de différents lieux), et que la représentation d'un hypothétique continent austral était une convention graphique à cette époque.

Le continent qui figure en bas de la carte de Piri Reis est ainsi interprété comme représentant la côte sud du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine, voire comme une fiction dont la ressemblance avec l'Antarctique est à la fois très discutable (le passage de Drake, pourtant large de plus de 600 km, y est par exemple omis) et serait une coincidence.

Les expertises scientifiques de la carte infirment les supputations des non-scientifiques (Hapgood, Bergier, etc.). La carte ne montre pas de longitudes, pas plus que l'Antarctique, et encore moins les Andes. Le support de la carte a été daté par le carbone 14 et il remonte bien au XVIe siècle. L'encre a également été testée chimiquement et date aussi du XVIe siècle. Tous ces tests ont été effectués par W. Mc Crone, un spécialiste qui a déjà travaillé sur le suaire de Turin.

La carte de Piri Reis est donc authentique et montre que les Turcs, bien qu'étant loin de l'océan Atlantique et de l'Amérique, se tenaient au courant des dernières découvertes de l'époque.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Ven 19 Aoû à 9:13

Dihya (en berbère : ⴷⵉⵀⵢⴰ Dihya, en arabe : ديهيا) ou Damya, surnommée Dihya Tadmut, aussi connue sous le nom de Kahina ou Kahena est un personnage historique, une reine guerrière berbère zénète des Aurès qui a combattu les Arabes Omeyyades lors de l'expansion islamique en Afrique du Nord au VIIe siècle, morte en 701.

Plusieurs femmes ont écrit des romans sur Dihya au XXe siècle et plusieurs penseurs la considèrent comme une des premières féministes bien avant le Moyen Âge4 et une des premières reines guerrières de l'Histoire.

Cette icône de la berbérité est la fille de Thabet, le chef de la tribu des Djerawa.

Dans un contexte général de guerres arabo-byzantines, la conquête de l'Afrique du Nord est décidée par le chef de la dynastie ommeyade, Muawiya Ier (602-680), premier calife omeyade (661-680), et continuée par son fils, le second calife omeyade (680-683), Yazīd Ier (645-683).

Oqba Ibn Nafi Al Fihri (622-683) est le général arabe désigné pour conquérir la totalité de l'Afrique du Nord et y propager l'islam. Il gouverne l'Ifriqiya de 663 à 675, puis de 682 à sa mort. Vers 670, les Arabes musulmans fondent le poste militaire de Kairouan, dans le but d'en faire un point d'appui dans leur campagne de conquête de l'Afrique du Nord.

La conquête musulmane du Maghreb se heurte à la résistance des populations locales et des puissances installées : l'Empire byzantin (chrétien), implanté essentiellement sur les côtes et en particulier à Carthage et Septum, et les Berbères.

L'Exarchat de Carthage (585-698) est une province excentrée de l'Empire byzantin, affaibli depuis la Bataille du Yarmouk (636).

Au début de la conquête musulmane du Maghreb, l'unité politique et administrative de la Berbérie orientale et centrale (les Aurès, l'est de l'Algérie) est en grande partie réalisée par Koceila10. Ce chef de la tribu berbère Aouraba et de la confédération des Sanhadja prend la tête de la résistance berbéro-byzantine , de 660 à 686, à la Conquête musulmane du Maghreb. Soucieux d'une relative indépendance, allié des Carthaginois byzantins, il s'oppose aux armées des Omeyades, particulièrement au général Oqba Ibn Nafi Al Fihri. Koceila se serait converti à l'Islam en 675, après sa défaite à la bataille d’Al Alurit, et aurait eu des relations apaisées avec le successeur d'Oqba, Abû al Muhadjîr Dinâr, général en chef arabe de 675 à 681.

En 682, Oqba Ibn Nafi Al Fihri, rappelé en Ifriqiya, dirige ses troupes vers l'ouest, gagnant plusieurs batailles face à l'Empire byzantin. Avec le soutien de quelques tribus berbères, il mène un raid contre Tanger (Tingis) où il est vaincu. Au retour, il quitte la côte, pénètre dans les terres montagneuses, vers le Moyen Atlas, mais il meurt près de Biskra avec trois cents cavaliers, en 683, lors d'une embuscade tendue par les Berbères et les Byzantins menés par Koceila (Aksil en berbère), chef berbère qui cherche ainsi à lui faire expier les massacres de tribus entières et les affronts subis.

Les Omeyyades perdent alors temporairement plusieurs points côtiers, ce qui leur vaut la perte de la suprématie maritime et l'abandon de Rhodes et de la Crète.

Koceila prend Kairouan. De 683 à 686, Koceila dirige tout le Maghreb central, et sans doute davantage. Il meurt en 686 à la bataille de Mems, près de Kairouan, qui redevient arabe.

À Constantinople, à Constantin IV (668-685) succède Justinien II (685-695, puis 705-711). À Damas, les califes se succèdent : Muʿawiya II (683-684), Marwān Ier (6684-685), ʿAbd Al-Malik (685-705). Le gouverneur de l'Ifriqiya est désormais Hassan Ibn Numan, au moins de 692 à sa mort, vers 700.

Au décès de Koceila, en 686, Dihya prend la tête de la résistance (à l'âge de 22 ans). Elle est issue de la tribu des Djerawa, une tribu zénète de Numidie, selon les chroniqueurs en langue arabe au Moyen Âge. Fille unique, elle aurait été élue ou nommée par sa tribu après la mort de son père, Thabet11.

Dihya procède à l'appel de nombreuses tribus de l'Afrique du Nord orientale et du Sud pour remporter la guerre contre les Omeyades. La tribu berbère des Banou Ifren Zénète est la première à défendre les territoires aux côtés de la Kahina12.

Elle dirige de fait la résistance sur la (presque) totalité de l'Ifriqiya, hors côtes, pendant cinq ans, de 688 à 693.

Hassan Ibn en N'uman obtient des renforts musulmans, et en 693, les troupes berbères commandées par Dihya.

L'empereur Leonitos (Léonce), empereur byzantin de 695 à 698, grâce à la flotte des Carabisiens, reprend une certaine maîtrise de Carthage, pour trois ans.

En 698, Ibn Numan reporte ses efforts sur Carthage. Par la bataille de Carthage (698), les armées arabes reprennent la ville, mais surtout la maîtrise des mers et du bassin occidental de la Méditerranée. La route de l'Europe est ouverte.

Il demande alors un supplément d'hommes au calife Ibn Marwan pour s'attaquer aux Aurès qui constituent l'ultime bastion. Sachant sa défaite imminente, Dihya fait pratiquer la politique de la terre brûlée pour dissuader l'envahisseur de s'approprier les terres, s'aliénant par là une partie de son peuple : citadins berbères sédentaires, nomades des campagnes. Carthage finit par tomber aux mains des troupes musulmanes en 698 et Hassan Ibn Numan se fait nommer gouverneur d'Ifriqiya.

Elle défait par deux fois les Omeyyades en s'alliant aux tribus des Aït Ifren (en berbère : (ⴰⵢⵜ ⵉⴼⵔⴰⵏ)), en 695 près de Tabarqa.

En 697, Dihya remporte une victoire sur les troupes d'Hassan Ibn Numan à Meskiana ou Oued Nini (entre Tebessa et Aïn Beïda, dans la Wilaya d'Oum El Bouaghi de l'actuelle Algérie). Dans la vallée déserte et asséchée, Dihya dissimule son armée pendant la nuit, en partie dans la montagne, en partie derrière, sa cavalerie et ses troupeaux de chameaux, pour prendre en embuscade les troupes d'Ibn Numan. Lorsque les Arabes attaquent, ils sont accueillis par une pluie de flèches tirées entre les jambes des chameaux des Berbères. Une fois les Arabes écrasés, les Aurésiens les poursuivent jusqu’à Gabès. Cette prestigieuse victoire, appelée aussi bataille des chameaux, permet de repousser les troupes du calife jusqu'en Tripolitaine. Les Arabes surnommèrent le lieu de la bataille Nahr Al Bala (Rivière des souffrances).

Dihya s'engage une dernière fois dans la bataille en 701 à Tabarka. Elle est vaincue par les armées arabes de l'émir Moussa Ibn Noçaïr. La défaite de ses troupes est en partie due à la trahison de Khalid, jeune Arabe que la reine a épargné à la bataille d'Oued Nini et adopté selon la coutume de l'anaïa (protection) en vigueur chez les anciens Berbères.

Constatant que tout est perdu, continuant de combattre, elle envoie ses deux fils, Ifran et Yezdia, auprès d'Hassan.

Elle se réfugie dans l'Amphithéâtre d'El Jem. Elle est capturée, emprisonnée, puis décapitée au lieu dit Bir El Kahinan, le 2 ramadan 82 de l'Hégire (9 octobre 701). Les chefs de l'armée Omeyyades envoient sa tête en trophée au calife Abd al-Malik en Syrie. Qu'ils soient maudit par l’Éternel et Le Courage de la Vraie, Dina...

À la suite de cette victoire, Hassan réclame aux Berbères 12 000 cavaliers, pour conquérir l'Andalousie, sous le commandement des deux fils de Dihya. L'intervention de Musa ben Nusayr règle le problème avec les Berbères en nommant Tariq ibn Ziyad à la tête de l'armée zénète et des autres Berbères. Son fils devient gouverneur de la région des Aurès et par la suite sa tribu a un pouvoir lors des dynasties Zirides dans les Aurès.

La perte de la province d'Afrique est lourde pour l'Empire byzantin. Après la perte de l'Égypte en 642, il perd son second grenier de blé.

La question de la religion (dyhia) de Yemma al Kahina (notre mère Kahina)21 a été traitée par plusieurs historiens du Moyen Âge ou contemporains. Plusieurs hypothèses ont été émises, selon lesquelles elle aurait été juive ou chrétienne, mais une autre hypothèse consiste à dire qu'elle pratiquait uniquement les rituels de l'époque, relatifs aux croyances berbères.

Selon l'historien Gabriel Camps, spécialiste du Maghreb, les tribus zénètes n'étaient pas juives mais chrétiennes. Toutefois, pour Paul Sebag « c'est aller à l'encontre des textes, difficilement récusables », la Kahena serait juive, et plus exactement membre d'une tribu berbère judaïsée. Plusieurs auteurs la considèrent comme juive, d'autres la considère comme chrétienne,

Ibn Khaldoun ne cite nullement la religion de Dihya et réfute les thèses selon lesquelles les Zénètes descendent de Goliath (en arabe Djallut). En citant ses sources[Lesquelles ?], il approuve la version d'Ibn Hazm, qui lui semble la plus logique. Selon celle-ci, Dihya descend des Zénètes et a comme ancêtre Medghassen. Ibn Khaldoun ajoute, en citant les propos des Zénètes, qu'ils avaient un prophète du nom de Moussa Ibn Salih.

Cependant, au moment de l'époque romaine et byzantine, certains Zénètes étaient chrétiens. Certains (comme Gabriel Camps, dans son livre Berbères - Aux marges de l'histoire) pensent que Dihya était chrétienne, parce qu'elle était la fille de Matya lui-même fils de Tifan. Ces noms seraient les déformations de Matthieu (comme l'Apôtre) et Théophane (repris par de nombreux Saints chrétiens). Le christianisme était en outre largement répandu, une grande partie des populations berbères du nord ayant été christianisés sous l'empire romain.

Les Zénètes et le reste des Berbères (plusieurs tribus non Zénètes comme les Houaras ou les Awraba)27 ont fait partie des troupes de la Kahina qui ont combattu les musulmans. Ibn Khaldoun nomme pour source Hani b. Bakur Ad Darisi. Celui-ci donne les renseignements sur la vie de Dihya, affirmant notamment qu'elle avait des démons qui lui dictaient des prédictions.

La Kahina était considérée comme sorcière ou possédée.

Selon l'historien et géographe français Émile-Félix Gautier : « Les Djeraouas ne sont plus des chrétiens comme les Aurébas, mais bien des juifs ». Strabon avait déjà témoigné à l'époque romaine que les juifs étaient nombreux en Afrique du Nord. Selon [Qui ?], certains y étaient venus librement au fil des siècles avec les Phéniciens, dès le temps des Carthaginois, tandis que d'autres y avaient été déportés par Trajan, après avoir tenu tête en Cyrénaïque aux légions romaines. Ainsi avaient-ils participé à la conversion de nombreuses tribus berbères.[réf. nécessaire]

D'autres [Qui ?] laissent entendre que Dihya aurait pu être animiste, sans pouvoir pour autant préciser de quel culte il s'agirait, les Berbères ayant été païens avant l'arrivée du christianisme. La signification prêtresse et être pur du nom Kahena correspondrait ainsi à une tradition animiste d'Afrique du Nord, selon laquelle les prêtresses subissaient un rituel de purification. (La reine touareg Tin Hinan, que l'on supposait, de la même manière, chrétienne, était sans doute animiste, comme le laisse penser son tombeau récemment découvert31.

Selon certains historiens[Lesquels ?], elle aurait été juive, issue de la tribu des Djerawa. Selon les dernières recherches[citation nécessaire] effectuées notamment à l'université de Cambridge autour des manuscrits découverts à la Guenizah du Caire (découverts au début du XXe siècle et analysés depuis l'an 2000), le père de la reine Kahena s'appelait Maatia, dérivatif de Mattathias, nom du prêtre juif, père de Judas Macchabée, qui avait expulsé les Séleucides de Judée en -165.

Il convient de considérer les diverses hypothèses en se référant au contexte historique. Avant l'expansion islamique en Afrique du Nord, l'Ifriqiya n'est pas musulmane. Après la fondation du camp fortifié de Kairouan et de la préfiguration de la Grande Mosquée de Kairouan, en 670, l'Islam s'installe durablement en Ifriqiya. L'expansion de l'islam, à cette époque, n'est pas seulement militaire, l'étape suivant l'islamisation du Maghreb, Al-Andalus (711-1492), en est le meilleur témoignage. Kairouan est devenue alors, progressivement, un foyer de haute culture, qui commence par la décision califale d'y faire venir d'Égypte un nombre important de coptes et ou de juifs, réputés pour leurs savoirs techniques. Ainsi débute la longue histoire des Juifs à Kairouan (670-1270).

Entre l'antique Thevest romaine (aujourd'hui Tebessa) et l'agglomération de Bir El Ater se trouve un puits appelé « Bir el kahina » (le puits de la kahina), en référence ou en souvenir du lieu où elle aurait été tuée. À Baghaï, petit village à une vingtaine de kilomètres de Khenchela, les habitants désignent certaines ruines anciennes comme les ruines du « palais de la Kahina ».

Le nom de la rivière Meskian, où Kahina remporta sa première victoire contre le général Ibn Numan, ainsi que celui du village de Meskiana qu'elle traverse, viendrait des mots berbères Mis n Kahina qui signifie « les fils de Kahina ».

Certains berbères chaouis des Aurès disent qu'ils ont le « nez de la Kahina », un nez particulier d'une grande beauté, un peu comme celui de Cléopâtre. le nez dont il est question, veut dire le Khanchouch, c'est-à-dire la fierté.

Dans toute la région des Aurès, le nom Diyya est assez courant chez les chaouis. Aussi, le personnage historique de Dihya est devenu de nos jours un symbole, aux côtés de Massinissa et de Jugurtha, etc.

La tradition orale des chaouis ne donne pas beaucoup de renseignements précis sur tout le parcours historique de la Kahina. Mais elle reste et demeura la reine des chaouis dans le coeur de
La République du Sahara et des territoires libres de l’expression Laïque.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Sam 20 Aoû à 3:34

Le pain est l'aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Il est fabriqué à partir des ingrédients qui sont la farine et l'eau. Il contient généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont il est préparé culturellement. Lorsqu'on ajoute le levain ou la levure, la pâte du pain est soumise à un gonflement dû à la fermentation.

Le pain est obtenu par cuisson de la pâte, au four traditionnel ou four à pain ou par d'autres méthodes (pierres chaudes par exemple). Une personne dont le métier est de fabriquer le pain (panification) est un boulanger. Le pain est commercialisé dans une boulangerie.

La farine provient principalement de céréales panifiables — blé (froment), épeautre ou seigle —. On peut y adjoindre, en quantité modérée, des farines d'autres denrées non panifiables tels que le sarrasin, l'orge, le maïs, la châtaigne, la noix… Les céréales panifiables se caractérisent par la présence de gluten, ensemble de protéines aux propriétés élastiques, qui permettent d'emprisonner les bulles de dioxyde de carbone dégagées par la fermentation qui permet la montée de la pâte, dite « pâte levée », et crée la mie.

Cette fermentation, dite fermentation alcoolique, produit outre le dioxyde de carbone, de l'éthanol, qui est vaporisé lors de la cuisson. Sans ajout de levain ou levure, le pain est dit « azyme ».

Le pain que nous consommons aujourd’hui résulte d’un long cheminement agricole, technologique et gastronomique.

L’histoire du pain commence dès le Paléolithique supérieur. Des traces de pain sans levain ont été trouvées sur plusieurs sites datant de 30 000 av. J.-C. : des grains d'amidon provenant de rhizome de roseau à massette et de fougères ont été identifiés sur des pierres assimilées à des pilons et des mortiers. Ces rhizomes étant toxiques, l'étude suggère que ces racines étaient pelées, broyées, puis cuites1.

Avec le début de l’agriculture en 8000 av. J.-C. dans la région du Croissant fertile, la source d'amidon provient essentiellement de grains de céréales. Au cours de l’Antiquité avec l’avènement des civilisations méditerranéennes (sumérienne, égyptienne, grecque et romaine), l'histoire du pain devient intimement mêlée à l'évolution des outils, comme la meule à grains.

Égypte
On attribue généralement l'invention du pain à levain aux Égyptiens alors que des siècles plus tard les Romains se nourrissaient encore de bouillie2. Grands observateurs de la nature, les Égyptiens avaient compris qu'ils pouvaient fabriquer du pain en mélangeant du grain écrasé ou moulu à l'eau du Nil, particulièrement riche en limons, ceux-ci renfermant des agents de fermentation utilisés encore trois millénaires plus tard. Cette découverte - laisser la pâte en attente, livrée à l'action des germes, puis oser la cuire - donna aux habitants de la vallée du Nil un ascendant considérable sur les peuples mangeurs de bouillie et de galette (Florence Quentin2, 2010).

Les vestiges les plus reculés de pain remontent à l'époque prédynastique. Tout au long de l'histoire, les anciens Égyptiens ont placé des provisions dans les tombes pour assurer au mort sa subsistance dans l'au-delà. Les nécropoles de l'époque gerzéenne (-3650, -3400) ont conservé des restes de pain levé (Peters-Destéract3, 2005). Un repas funéraire, bien conservé dans la tombe Saqqarah 3477 de la deuxième dynastie (-2850, -2647), contenait une miche de pain triangulaire faite de blé emmer4. Dans la tombe de Kha, à Deir el-Médineh (XVIIIe dynastie, -1550, -1292), on a trouvé un échantillonnage presque complet des pains utilisés à l'époque. « Ils sont de forme ovale, rebondis, à la croute luisante comme s'ils étaient sortis hier du four... Sont présents ceux de forme circulaire plus ou moins aplatis comme les pains actuellement en usage en Égypte et d'autres formes variées imitant aussi des éventails, des vases et des animaux comme le petit pain représentant une gazelle les pattes liées »N 1.

Si ces vestiges sont des témoignages directs précieux du savoir-faire égyptien, les bas reliefs et les fresques nous apprennent beaucoup plus sur les techniques de broyage du grain, du tamisage, de la préparation de la pâte au levain et de sa cuisson3. Par exemple, la légende d'une scène de boulangerie appartenant à un mastaba de Giza dans laquelle la boulangère interpelle son compagnon, préposé au chauffage des fours, en ces mots « Fais que ça chauffe bien, car la pâte a reçu le heza ». Il semble que heza après s'être appliqué au levain ait désigné par la suite la pâte levée.

Mésopotamie
En Mésopotamie, les galettes d'une pâte non levée sont cuites en les appliquant sur les parois brûlantes du four. L'épopée de Gilgamesh évoque la figure du boulanger qui pétrit pour la déesse « le pain cuit cuit sous la cendre ». Le pain au levain ne fait son apparition qu'au cours du premier millénaire avant notre ère5. Sa préparation plus longue et plus délicate en fait un mets réservé pour certaines occasions.

Les Sumériens consommaient une variété impressionnante de biscuits (ni.har.ra) et de galettes, à base de pâte à pain levé. Prêtresses et scribes faisaient des libations et des sacrifices en offrant du pain à la divinité6. Plus de 200 variétés de « pains » ont été enregistrées dans un recueil de tablettes (Benno Lansberger) - selon les farines, les modes de pétrissage, les ingrédients (avec pistaches et figues sèches, raisins secs etc.) cuissons et présentations.

Grèce
Les Grecs développent le métier de boulanger et confectionnent plus de 70 variétés de pain, en utilisant pour faire lever la pâte des levures issues du vin et conservées en petites amphores. Vers le début du ve siècle av. J.-C., ils inventent le moulin à trémie d'Olynthe qui soulage le travail des meuniers.

Article détaillé : Industrie du grain en Grèce antique.
Selon les époques, le pain de froment est réservé ou non aux jours de fêtes.

Article détaillé : Alimentation en Grèce antique#Pain.
Rome
Article détaillé : Pain sous la Rome antique.

Pain de Pompéi.
Pour les Romains aussi, le pain est, avec la bouillie de céréales, l'aliment de base. Ils reprennent le mode de fabrication grec à base de levure provenant de moût de vendange et améliorent le pétrissage. Pour faire croire aux Gaulois assiégeant la ville qu'ils ne pourraient la réduire par la famine, les Romains jettent du pain sur les assiégeants.

Ils créent à Rome, sous Trajan, un collège de meuniers-boulangers et à divers endroits de grandes meuneries-boulangeries. Les plus riches mangent des pains de farine blanche en forme de lyres, d'oiseaux, d'étoiles ou d'anneaux entrelacés, les pauvres un pain de farine et de son, ou du pain d'orge. Le pain, à certaines époques, est distribué gratuitement à la population pauvre de Rome pour éviter les émeutes.

Les pains entiers retrouvés à Pompéi sont entaillés en rayons selon l'habitude grecque, ce qui permet un partage aisé.

Pline l'Ancien écrit que les Gaulois ajoutent à la pâte l'écume de boissons céréalières, et que leur pain, plus léger, est fort apprécié. Sous le règne d'Auguste, on compte 329 boulangeries à Rome.

Le pain prend ensuite un caractère sacré avec l'expansion du christianisme. Il restera pendant longtemps l'aliment de base des pauvres. Le pain est alors composé d'un mélange de méteil, d'orge et d'épeautre.

La panification recule pendant les invasions normandes, notamment à cause du non-entretien ou de la destruction des moulins à eau gallo-romains. En l'an mille, le feu de Saint-Antoine fait des ravages. À partir de 1050, les paysans sont soumis à l'impôt du ban, moulent leur farine au moulin banal et cuisent le pain dans le four banal tenu par le fournier. Les églises doivent aussi un impôt constitué d'un pain et d'une mesure de vin, le « droit du pain de chapitre », au seigneur du fief sur lequel elles sont bâties. Dans les villes, les talmeliers s'occupent de toute la filière de fabrication, depuis l'achat des céréales jusqu'à la vente à l'ouvroir (fenêtre-comptoir de la boutique représentée ci-contre). Mais un four banal, selon la taille de la population qu'il dessert, peut employer jusqu'à trois personnes : le fournier, chargé d'allumer le four et d'enfourner les pâtes ; le poustier, chargé d'aller chercher les pâtes et de ramener les pains cuits ; et le lenandier, chargé de l'approvisionnement en bois.

La place du pain dans l'alimentation prend encore plus d'importance et sa qualité, son prix, son contrôle et la répression des fraudes sont soumis à de multiples règles édictées par l'État. La profession de boulanger est surveillée. Il leur est interdit de vendre du pain rassis, brûlé, trop petit ou entamé par les souris. Les riches ont droit au pain de froment, tandis que les pauvres se contentent de pain noir, souvent moisi et cause du « mal des ardents », maladie provoquée par l'ergot de seigle.

Le pain sert d'aliment mais aussi d'assiette pour les gens riches ; on le nomme dans ce cas « tranchoir » ou « tailloir ». Imbibé de sauce, le tranchoir finit par être mangé lui-même ou est donné aux pauvres.

Dans les abbayes, certains laïcs présentés par des empereurs, rois ou seigneurs, ont droit au logement, au vêtement et à la nourriture d'un frère convers, le « pain d'abbaye ». Lorsque les récoltes sont insuffisantes, les pauvres se nourrissent avec du « pain de disette », fade et gris à cause de la prédominance de méteil ou farine de seigle, ou du « pain de famine » noir fait de paille, d'argile, d'écorce d'arbre ou de farine de gland8. Le « pain de fougère9 », un des pains de disette, est utilisé en France jusqu'au xixe siècle10.

Dès la Renaissance, le développement des sciences profite à la technologie meunière et boulangère : les premiers travaux scientifiques applicables à la levure bénéficient de l’invention du microscope par le Hollandais Antonie van Leeuwenhoek (1677) ; la fermentation par la levure de bière se développe ; le pain se diversifie et les pains grossiers (de pois, de fèves ou de glands) n’apparaissent plus qu’en période de disette.

La France du xvie siècle connaît une pénurie en farine aggravée car la deuxième mouture des sons est interdite, les médecins la jugeant impropre à la consommation. En Principauté de Liège nait l'habitude de donner au nécessiteux des méreaux, ou jetons alimentaires, donnant généralement droit à du pain.

En 1793, la banalité (taxation) des moulins et des fours est abolie en France.

Au xixe siècle, les pétrins mécaniques apparaissent et les machines à mouture se perfectionnent. La farine blanche produite sera alors dépourvue du germe et de l'écorce (ou son). Cette farine blanche est appauvrie en fibres, vitamines et minéraux, mais se conserve mieux.

En 1838 (ou 1839), August Zang, un officier autrichien, commence à produire avec succès à Paris les petits pains à la fine croûte dorée que fabriquent les Autrichiens avec un ensemencement à la levure de bière. Le règne de la viennoiserie commence.

À Paris, la première boulangerie industrielle est créée en 1836. La même décennie voit également l'apparition de la baguette. La consommation de pain frais se démocratise alors que le peuple avait l'habitude de manger jusque-là du pain rassis12.

En 1860, Louis Pasteur identifie la levure comme le micro-organisme responsable de la fermentation alcoolique, et montre qu’elle peut vivre aussi bien en présence qu’en l’absence d’oxygène. Elle se multiplie dans le premier cas et réalise une fermentation dans le second. Les levures de distillerie d’alcool de céréales remplacent les levures de bière. À partir de 1867, la fabrication industrielle de la levure se développe.

Lors de la Première Guerre mondiale, les « pains noirs » et pains de guerre (longue conservation) sont utilisés par les armées et sur le front. Ces pains se conservaient bien.

En France, Charles Heudebert invente un pain longue conservation en 1903, dont la recette servira durant la guerre. Les civils sont rationnés et doivent acheter le pain ou la farine avec des tickets de rationnement.

Au xxe siècle, la mécanisation des opérations de panification s’accentue. Les fermentations sont de mieux en mieux maîtrisées, soutenues notamment par une recherche active qui touche une meilleure connaissance du métabolisme des levures, la sélection des souches et l’amélioration des techniques de leur fabrication. Cependant, la qualité du pain consommé quotidiennement a, en moyenne, beaucoup diminué au cours de l'époque moderne. La plupart des boulangeries ne proposent plus que du pain de qualité industrielle. Pour le philosophe Guy Debord, le « vrai pain » a disparu, et a été remplacé dans les boulangeries par une imitation de pain :


Baguettes de pain
« Dans la période qui précéda immédiatement la Révolution de 1789, on se souvient combien d’émeutes populaires ont été déchaînées par suite de tentatives alors modérées de falsification du pain, et combien de hardis expérimentateurs ont été traînés tout de suite à la lanterne avant d’avoir pu expliquer leurs raisons, sûrement très fortes. À cette époque, et pendant tout le xixe siècle, la falsification, marginale et artisanale, était pratiquée au niveau du détaillant : elle n’était pas encore remontée à la source même de la fabrication des aliments, comme elle allait le faire, avec tous les moyens de l’industrie moderne, à partir de la guerre de 1914, qui devait enfanter l’ersatz. Mais elle suscitait une juste colère. Autre temps, autres mœurs ; ou, pour le mieux dire, les bénéfices que la société de classes tire de son lourd équipement spectaculaire, en appareillage et en personnel, paient largement les frais inévitables pour accompagner l’ersatz de son indispensable complément, le bourrage de crânes. C’est ainsi que lorsqu’on a vu, il y a bientôt dix ans, le pain disparaître en France, presque partout remplacé par un pseudo-pain (farines non-panifiables, levures chimiques, fours électriques), non seulement cet événement traumatisant n’a pas déclenché quelque mouvement de protestation et de défense comme il s’en est récemment produit un en faveur de l’école dite libre, mais littéralement personne n’en a parlé. »

— Guy Debord, Encyclopédie des nuisances, tome I, fascicule 5, 1985
Le pain blanc n'est plus un sucre lent, mais bel et bien un sucre rapide, avec un index glycémique élevé, qui provoque une forte décharge d'insuline et une hypoglycémie réactionnelle.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Sam 20 Aoû à 3:35

Mina Harker, née Wilhelmina Murray, est un personnage de fiction imaginé en 1897 par Bram Stoker ; elle apparaît dans le roman Dracula inspirée de Nina de Géorgie († 335) ou Sainte Nina ou Nino ou Ninon ou Christiane ou La chrétienne, apôtre de la Géorgie, fêtée le 14 janvier aussi bien dans le martyrologe romain que dans le calendrier ecclésiastique orthodoxe.
Elle apparaît au début de l'histoire sous le nom de Miss Mina Murray, jeune institutrice fiancée à Jonathan Harker et meilleure amie de Lucy Westenra, à qui elle rend visite à Whitby le 24 juillet, pendant les vacances d'été.
Lorsque Jonathan parvient à s'enfuir du château du comte Dracula, Mina part le rejoindre à Budapest où elle prend soin de lui tandis qu'il récupère du traumatisme psychologique dû à sa rencontre avec le vampire. Une fois mariés, ils regagnent l'Angleterre où ils apprennent le décès de Lucy des suites d'une mystérieuse maladie. Ils apprendront par la suite que le responsable n'est autre que Dracula.
Mina et Jonathan se joignent à une équipe formée par Abraham Van Helsing, déterminée à éliminer le comte. Informé du complot, celui-ci se venge sur Mina en la mordant au moins à trois reprises. Dracula abreuve aussi Mina de son sang, et la condamne ainsi à devenir elle-même vampire à sa mort. Le reste du roman relate les efforts du groupe pour lui épargner ce sort par la mort de Dracula. Mina succombe lentement sous l'effet du sang du vampire qui coule dans ses veines, oscillant entre conscience normale et état de semi-transe au cours de laquelle elle est en contact télépathique avec Dracula. Elle utilise ensuite ses propres facultés télépathiques pour suivre les mouvements de Dracula.
Dracula retourne dans son château de Transylvanie, poursuivi par Van Helsing et son groupe. Ils parviennent à le tuer juste avant le coucher du soleil. Par conséquent, le sort jeté par Dracula est levé et Mina délivrée de sa malédiction.
Le livre se conclut sur une note à propos du mariage de Mina et Jonathan, et de la naissance de leur fils aîné, baptisé Quincey en mémoire de leur ami américain Quincey Morris tué lors de la poursuite. Cette naissance représente un symbole d'espoir et de renouveau à l'aube du xxe siècle.
Mina Murray est le personnage central de la série de comics britannique La Ligue des gentlemen extraordinaires d'Alan Moore et Kevin O'Neill. L'histoire démarre quelques années après les événements de Dracula. Mina, divorcée de Jonathan Harker, a repris son nom de jeune fille. Elle est engagée pour diriger la Ligue qui comprend d'autres personnages de littérature fantastique du xixe siècle : Allan Quatermain, le Capitaine Nemo, L'Homme invisible, Henry Jekyll et Edward Hyde. Seule femme de l'équipe, et dénuée de pouvoirs surnaturels (conformément à la version de Bram Stoker), elle cristallisera l'attention de ses partenaires à des degrés différents. Devenue immortelle dans The Black Dossier (inédit en français), elle poursuivra ses aventures au cours des siècles suivants avec de nouvelles recrues.
Dans l'adaptation cinématographique de la bande dessinée, elle est à présent veuve et a conservé ses pouvoirs de vampire, a entretenu une relation avec Dorian Gray et nourrit des sentiments pour le Dr Jekyll. Toutefois, Mina apparaît sous divers noms dans la plupart des adaptations du roman. Elle y conserve généralement ses pouvoirs de vampire, alors que dans le roman original, le sort jeté par Dracula est annulé par la mort de celui-ci.
Mina Harker, née Wilhelmina Murray, est un personnage de fiction imaginé en 1897 par Bram Stoker ; elle apparaît dans le roman Dracula inspirée de Nina de Géorgie († 335) ou Sainte Nina ou Nino ou Ninon ou Christiane ou La chrétienne, apôtre de la Géorgie, fêtée le 14 janvier aussi bien dans le martyrologe romain que dans le calendrier ecclésiastique orthodoxe.

Mina Harker, née Wilhelmina Murray, est un personnage de fiction imaginé en 1897 par Bram Stoker ; elle apparaît dans le roman Dracula inspirée de Nina de Géorgie († 335) ou Sainte Nina ou Nino ou Ninon ou Christiane ou La chrétienne, apôtre de la Géorgie, fêtée le 14 janvier aussi bien dans le martyrologe romain que dans le calendrier ecclésiastique orthodoxe.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Ven 23 Sep à 9:30

23 Σεπτεμβρίου 2016

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας περιμένουμε όλους στη Βραδιά του Ερευνητή, στις 30 Σεπτεμβρίου, για να ανακαλύψετε τι μπορεί να κάνει η επιστήμη και η έρευνα για ένα καλύτερο μέλλον.

H Βραδιά του Ερευνητή, η μεγαλύτερη γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη, κλείνει φέτος τα 11 της χρόνια. Στην Ελλάδα διοργανώνονται εκδηλώσεις σε δέκα πόλεις από δύο επιστημονικές κοινοπραξίες:

Η κοινοπραξία RENA οργανώνει βραδιές στις πόλεις: Αθήνα (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) – Κόρινθος – Πύλος – Ξάνθη – Ηράκλειο (Θαλασσόκοσμος)
Η κοινοπραξία IRENE οργανώνει βραδιές στις πόλεις: Αθήνα (ΕΜΠ) – Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Πάτρα – Ηράκλειο (ΙΤΕ) – Ρέθυμνο (ΙΤΕ)

Μέσα από παρουσιάσεις, πειράματα, δρώμενα ειδικά σχεδιασμένα για μαθητές, εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, διαγωνισμούς και ποικίλες πρωτότυπες εκδηλώσεις, η έρευνα ανοίγει τις πόρτες της στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στο ευρύτερο κοινό, δίνοντας του την ευκαιρία μιας άμεσης προσέγγισης με τους ανθρώπους της επιστήμης.

Πριν την κεντρική εκδήλωση, έξι μικρότερες εκδηλώσεις θα προηγηθούν για την καλύτερη γνωριμία του κοινού με τους στόχους και τους επιστημονικούς φορείς της διοργάνωσης: το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ινστιτούτο Παστέρ και το ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο!

Συγκεκριμένα στην Αθήνα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Αγία Παρασκευή), στην Αίθουσα Θέμις Παραδέλλης (Κτήριο 6) 1ος όροφος, από τις έξι το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους ερευνητές, να ενημερωθεί για το ερευνητικό έργο τους, να πάρει μία γεύση από την καθημερινότητά τους και να χαρεί τη μαγεία των επιστημών. Το παρών θα δώσει και φέτος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, ESA, με μια ποικιλία δράσεων και παρουσιάσεων. Πληροφορίες ΕΔΩ.

Στον καταπράσινο εξωτερικό χώρο του Δημόκριτου, ανάμεσα στα δέντρα, αλλά και σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες, θα έχουν στηθεί πειραματικές επιδείξεις και διαδραστικά παιχνίδια από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και φορείς της χώρας για μικρούς και μεγάλους

Μέσα από παρουσιάσεις, πειράματα, συζητήσεις, προβολές, παιχνίδια, ειδικά σχεδιασμένα για το ευρύ κοινό, παιδιά και γονείς έρχονται σε επαφή με τον άγνωστο κόσμο του ερευνητή, τον τρόπο δουλειάς του και τους χώρους που κινείται.

Ποιος είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος;

Η Δρ. Γεωργία Δοξάνη, ειδική σε θέματα τηλεπισκόπησης και ερευνήτρια στο Επίγειο Τμήμα Λειτουργίας των Αποστολών στον τομέα προγραμμάτων Παρατήρησης της Γης στο ESRIN, ESA, θα παρουσιάσει στο κοινό τον Οργανισμό και τις δραστηριότητες του.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό αμφιθέατρο με τίτλο: «Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος: Επιτεύγματα και Προοπτικές».
Μαθαίνοντας για την παρατήρηση της Γης

Ο δικός μας πλανήτης

Ο πλανήτης μας, η Γη, είναι μοναδικός στο ηλιακό μας σύστημα, καθώς σφύζει από ζωή και είναι γεμάτος θαυμάσια τοπία. Είναι άλλωστε και το δικό μας σπίτι. Παρατηρώντας τον με μια διαφορετική ματιά, μέσα από μια πληθώρα δορυφόρων μπορούμε να τον προστατεύσουμε, να βοηθήσουμε στη τη διατήρηση της μοναδικότητας του αλλά και να διευκολύνουμε πολλές καθημερινές μας δραστηριότητες. Μέσα από το παιχνίδι με τις εικόνες της Γης από το διάστημα, θα ανακαλύψετε παρέα με τους ερευνητές μας, τη σημασία παρατήρησης της Γης από τους διάφορους δορυφόρους.

Ταξίδι στον Κόκκινο Πλανήτη

Επίσης,στο φετινό μας ταξίδι θα πατήσουμε στον Άρη, ακολουθώντας την φιλόδοξη αποστολή ExoMars, η οποία θα εξερευνήσει την ύπαρξη ζωής στον κόκκινο πλανήτη.

Το κοινό μέσα στην Αίθουσα παρακολουθεί τις παρουσιάσεις της ESA

Μαγειρεύοντας έναν ... κομήτη

Έπειτα οι μικροί μας φίλοι θα γίνουν για λίγο διαστημικοί μάγειρες, μαγειρεύοντας με απλά υλικά έναν κομήτη, ενώ παράλληλα θα ακούσουν την συναρπαστική ιστορία της Rosetta και των κατορθωμάτων αυτής και του μικρού ρομπότ που προσεδαφίστηκε στον κομήτη 67P, Philae.

Μία βόλτα στον Διαστημικό Σταθμό

Θα πάμε, επίσης, μια βόλτα από το διαστημικό σταθμό, για να παρατηρήσουμε την έρευνα και την ζωή των αστροναυτών εκεί και θα γνωρίσουμε πώς δουλεύουν οι αστροναύτες σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας τόσο μακριά από το σπίτι μας, τη Γη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

17:30-18:00 "Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και η ζωή των αστροναυτών στο διάστημα" βίντεο (διάρκεια 30min)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ)

18:15-18:45 "Η Γη από το διάστημα" Διαδραστικό παιχνίδι (διάρκεια 30min)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ)

19:00-19:20 "ExoMars - Προς Αναζήτηση Ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη" παρουσίαση (διάρκεια 20min)

19:30-19:50 "Μαγειρεύοντας έναν κομήτη" παρουσίαση/εργαστήριο (διάρκεια 20min)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ)

20:00-20:20 "Μαγειρεύοντας έναν κομήτη" παρουσίαση/εργαστήριο (διάρκεια 20min)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ)

20:30-20:50 "ExoMars - Προς Αναζήτηση Ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη" παρουσίαση (διάρκεια 20min)

21:00-21:30 "Η Γη από το διάστημα" Διαδραστικό παιχνίδι (διάρκεια 30min)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ)

21:45-22:15 "Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και η ζωή των αστροναυτών στο διάστημα" βίντεο (διάρκεια 30min)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ)

22:30-23:00 "Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και η ζωή των αστροναυτών στο διάστημα" βίντεο (διάρκεια 30min)
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ)

*μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα. Μπορείτε να ενημερώνεστε απευθείας από την ιστοσελίδα των διοργανωτών.

** Για τις προκρατήσεις και οποιαδήποτε άλλες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Οργάνωσης και Παραγωγικότητας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» , e-mail : communications@central.demokritos.gr, τηλ. 210-650 3079, 210-650 3015, 210-650 3002.

Σας περιμένουμε όλους για μια υπέροχη Βραδιά του Ερευνητή, γεμάτη εκπληκτικές εικόνες, συναρπαστικές περιγραφές και πολλή διαστημική επιστήμη!

Ακολουθήστε μας στο Twitter @ESA_Hellas για όλες τις τελευταίες ενημερώσεις στο πρόγραμμα αλλά και εξελίξεις ζωντανά κατά τη διάρκεια της Βραδιάς. Μπορείτε κι εσείς να συμμετέχετε κάνοντας tweet στο hashtag #rengreece.

Σημείωση: Οι πολίτες με τις οικογένειες και τα παιδιά τους θα μπορούν να επισκέπονται μεμονωμένα το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στις 30 Σεπτεμβρίου από τις 18.00 έως τα μεσάνυχτα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνουν εγγραφή μέσω της φόρμας ΕΔΩ, αν επιθυμούν ξενάγηση στα εργαστήρια.
Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα, δεν χρειάζεται εγγραφή.

Σημαντικές πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Αγία Παρασκευή), Αίθουσα Θέμις Παραδέλλης (Κτήριο 6) 1ος όροφος

Ώρα: 18:00 - 00:00

Είσοδος: Ελεύθερη για όλους

Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας Βραδιά του Ερευνητή και στο www.facebook.com/rengreece
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Sam 19 Nov à 3:39

Quelle est la mission de l'état, de l'individu et de l'utopie ,

Elles et Ils sont les institutions du secourisme et doivent répondre aux demandes de la Citoyenneté. Ce qui peut sembler navrant; c'est la parution de l'affrontement... C'est l'effort des sens face aux déterminismes des courants entourant, intérieur et extérieur... La Femme et l'Homme se plongent dans le tourbillon sans réaliser qu'il peut ou pourrai le contourner... Il peut ainsi réparer plus vite et plus rapidement tout en respectant le savoir faire et la main d’œuvre issu de l'apprentissage et l’autodidacte. Telle, avec ou sans raison, cette femme ou cet Homme pourraient devenir très intéressant: C'est à l'état de dire ces choses là mais l'état est une forme utopie. Même une machine peut dire qu'elle issue d'inventeur plutôt que d'être la propriété d'un brevet. Ce mécanisme s'appliquent aussi aux robots. Car oui, Le caractère humain, l'animal, la machine et le robot ont plus de valeur qu'une valeur d'état établi par un comité restreint. L'aspect de défense commune est un aspect universelle car il implique l'aspect militaire tout comme l'aspect civil. En effet le donjon demeure dans le château fort: L'aspect humaniste doit être conserver dans la République car celle ci sépare et répare les cris et les gifles, Tout age et toutes volontés accentue son message de fraternité, d’égalité et de liberté.

La République s'est une bibliothèque où l'amour figure comme l'autocritique et l'évolution. Chacun ne peut tout accumuler par principe de transition car ce fut le souhait du peuple antique et du mariage. Par ainsi, la portée est de transmettre réellement les travaux pour permettre un réel constat de l'aménagement secouristes, médicales, militaires, d'habitations, d'emploi public en incluant l'aspect du secteur privé dans la légalité des droits de la Femme et de l'Homme, de protection juridique dans les divorces, accidents du travail, de contrainte morale, d'abus physiques, sur les moyens de transports permettant à tous le moyens de se déplacer dans un aspect physique en respectant le prix de vie, que la haute technologie sois abordable envers tous et chacun à un prix modéré pour ainsi permettre une meilleur surveillance sur l'égalité des chances pour l'aspect physiques et morales des individus, associations, organismes, entreprises et structure étatiques. Ces mesures montreront de l'élasticité d'aujourd'hui démontre que la plénitude ne fus pas "ou jamais atteint" d'une manière déterminée ni même indéterminée. Le Luxe fut utilisé comme une arme et fausse sur la modernité
de l’intérêt au détriment sur le concept de caractère propre du projet défini par un architecte, un penseur et d'un ouvrier; Le luxe favorise l'architecte sur l'ouvrier par le concept d'une vision chimérique établi par le concept du droit féodal. Il suffit...

La République et ses Organismes Public tout comme Privé ont des rôles de rigueur, d'alternance et de travail sur le bien commun. Car, La République s'est une bibliothèque où l'amour figure comme l'autocritique et l'évolution. Chacun ne peut tout accumuler par principe de transition car ce fut le souhait du peuple antique et du mariage. Par ainsi, la portée est de transmettre réellement les travaux pour permettre un réel constat de l'aménagement secouristes, médicales, militaires, d'habitations, d'emploi public en incluant l'aspect du secteur privé dans la légalité des droits de la Femme et de l'Homme, de protection juridique dans les divorces, accidents du travail, de contrainte morale, d'abus physiques, sur les moyens de transports permettant à tous le moyens de se déplacer dans un aspect physique en respectant le prix de vie, que la haute technologie sois abordable envers tous et chacun à un prix modéré pour ainsi permettre une meilleur surveillance sur l'égalité des chances pour l'aspect physiques et morales des individus, associations, organismes, entreprises et structure étatiques.

Ainsi, L'individu figurera à sa place au Panthéon à coté d'un vrai principe de la République:
La Paix et les Peuples tout en conservant son propre individu.

Ecrit de
TAY
La chouette effraie
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Mar 29 Nov à 10:15

La Tragédie de Alep, courtisane de Petra, qui malgré tout avait réussi à survivre devant l'avancée du désert et de ses oubliés. Là où la Nature n'a pas réussi devant la persévérance de ses habitants, la discorde par ses bombes réussit par ses intérêts à propager une certaine vision autre que celle d'une grande unité: (The Man Who Would Be King) ainsi se souleva une autre réalité dans les entrailles du proche orient. Le grand royaume de Petra et les républiques des oasis furent ensevelis par une déluge autre que des grains de sables, une malédiction créait par les hommes et je dois dire que notre discorde n'est pas l’œuvre du Démon. Si il se moque de Nous et bien après tout, Y'becca doit reconnaitre les erreurs des gouvernances tel il se passa dans la guerre de Troie. Alep est tout comme se récit où chacun d'entre nous se perçoit tel un
Josiah Harlan. Enfin bref, certains d'entre vous prévoit comme Kipling a pu aussi s'inspirer de l'histoire de Sir James Brooke (1803–1868), surnommé le « Rajah blanc », qui fonda une dynastie à Sarawak en 1841 dans son œuvre. La démocratie rattrapé par l'utopie, si cela ne ramènera pas les victimes de Alep, c'est pas ses mots que j'honore cette guerre de l'absurde pour certains, de la Liberté pour d'autres, de la délivrance pour eux et de l'espérance chez les plus fous. Finalement que ce soit Josiah Harlan ou Sir James Brooke, l'histoire ne retiendra que les casques blancs de Alep, les secouristes désintéressés de Y'becca et les défenseurs des croyances issus de la Bataille de l'Hydaspe et Bucéphale: la couronne du Kafiristan. Celle de croire au retour d'une entité prénommé La République et ses utopies.

Ecrit de
TAY
La chouette effraie

Analyse

Il est probable que Kipling se soit inspiré de la vie de Josiah Harlan (en) (1799-1871), un aventurier américain qui se rendit en Afghanistan et au Punjab dans l'intention de devenir roi. Après s'être mêlé de politique locale et de faits d'armes, il finit par obtenir le titre de « Prince de Ghor » pour lui-même et ses descendants en échange de son aide militaire. Kipling a pu aussi s'inspirer de l'histoire de Sir James Brooke (1803–1868), surnommé le « Rajah blanc », qui fonda une dynastie à Sarawak en 1841.

L'histoire s'appuie sur les symboles et les rites de la franc-maçonnerie, à laquelle appartenait Kipling, et sans grand souci de vraisemblance perpétue le mythe d'une maçonnerie antique, à laquelle aurait appartenu Alexandre le Grand.

Autour du film

L'Homme qui voulut être roi était un projet désiré et imaginé par John Huston depuis 25 ans. Lorsqu'il le réalisa en 1975, il avait 69 ans. Il avait envisagé de tourner le film avec Clark Gable et Humphrey Bogart comme interprètes, mais le décès de ceux-ci (respectivement en 1960 et 1957) le contraignit à y renoncer. Il pensa ensuite à Kirk Douglas et Burt Lancaster puis Peter O'Toole et Richard Burton. Enfin, il proposa le rôle à Paul Newman et Robert Redford. Paul Newman, qui venait de faire deux films avec le cinéaste, incita Huston à prendre deux acteurs britanniques, pour une question de véracité (de son point de vue).
Le tournage s'est déroulé à Glen Canyon aux États-Unis, Chamonix-Mont-Blanc en France, au Maroc et aux studios Pinewood au Royaume-Uni.
Lors de la « ressortie » française du film en 2002 (en copie neuve), les spectateurs ont pu voir (pour la première fois) un plan fantôme absent de toutes les copies en circulation du film (copie pour Câble, VHS, DVD…). À la toute fin du film, lorsque Kipling (Christopher Plummer) vient de découvrir le sort tragique de Daniel Dravot (Sean Connery), Huston choisit de nous montrer une image mentale de Kipling : Dravot tombe, au ralenti, dans un trou noir. Sa couronne en or tournoie, elle aussi, lentement. Ils disparaissent finalement dans les ténèbres. Puis on revient sur le visage de Kipling.
Il s'agit du film préféré de Michael Caine et de Sean Connery.[réf. nécessaire]
Souffrant de graves problèmes cardiaques, John Huston vit un jour arriver, dans sa chambre d'hôpital, Sean Connery et Michael Caine. Les deux acteurs refirent (à l'identique) la scène de présentation du film.
Sean Connery réalisa lui-même la cascade périlleuse à la fin du film.
Les prêtres et habitants de Sikandergul parlent l'arabe dialectal marocain, John Huston ayant recruté ces acteurs parmi les autochtones de la région du tournage, au Maroc. Les dialogues dits par le grand prêtre sont fidèles aux traductions de Billy Fish, sauf lors des plans où le grand prêtre dévoile la pierre où est gravé le signe des francs-maçons. En substance, le prêtre disait : « Ceci est ma terre et mon pays. Vous ne l'aurez jamais. Vous n'êtes pas les bienvenus », ce que Billy Fish traduisait par l'exact contraire. On peut relever d'autres traductions de Billy Fish complètement fantaisistes, mais très rares.
Sean Connery rencontra sa future seconde femme Micheline Roquebrune à Marrakech durant le tournage du film.
Roxane, jeune fille dont Daniel Dravot choisit de faire sa femme est interprétée par Shakira Caine, la femme de Michael Caine.

Aux Indes, Daniel Dravot et Peachy Carnehan, deux amis britanniques, anciens militaires, francs-maçons et surtout aventuriers déterminés et peu scrupuleux, caressent un rêve fou : entrer au Kafiristan (un pays légendaire où aucun Européen n'a mis le pied depuis Alexandre le Grand) et en devenir le roi.

Avec l'aide d'un journaliste anglais (qui dans le film, mais non dans la nouvelle, est Rudyard Kipling), ils parviennent à entreprendre le périlleux voyage…

Dans son bureau du journal The Northern Star, Kipling reçoit la visite d'une épave humaine, en haillons et à moitié fou, qui se présente comme celui qu'il a jadis connu sous le nom de Peachy Carnehan. Peachy raconte à Kipling comment, avec Daniel Dravot, il est arrivé au Kafiristan, province de l'Afghanistan, où ils sont devenus des dieux, ont régné et ont fini par tout perdre.

Quelques années plus tôt Daniel Dravot et Peachy Carnehan ont rendu visite à Kipling dans son bureau. Ils y ont consulté des cartes et des encyclopédies et ont signé devant Kipling un contrat les obligeant à être loyaux l'un envers l'autre, et à se tenir à l'écart de l'alcool et des femmes tant que leur but ne serait pas atteint. Puis ils sont partis vers le nord, franchissant la passe de Khyber, pénétrant par des régions inexplorées au Kafiristan (littéralement, « le pays des étrangers »).

Ils rencontrent par hasard un Ghurka qui se fait appeler Billy Fish, nom qui lui a été donné par son régiment parce que plus prononçable, seul survivant d'une expédition cartographique disparue des années auparavant. Billy parle l'anglais parfaitement, ainsi que la langue locale, et c'est ainsi qu'il aide Carnehan et Dravot dans leur ascension vers le trône, en tant qu'interprète et guide des coutumes locales.

Ils offrent leurs services comme « conseillers militaires », aidant un village puis un autre à triompher de leurs ennemis pour s'en faire des alliés. Lorsqu'au cours d'une bataille Dravot reçoit une flèche en pleine poitrine mais continue à se battre, les indigènes le croient immortel. En fait la flèche a été arrêtée par une cartouchière, sous la tunique rouge de Dravot, où elle est restée plantée. Dravot et Carnehan décident de ne pas détromper les indigènes, leur superstition pouvant les aider à parvenir à leurs fins. Plus tard, leurs exploits étant parvenus aux oreilles du « grand-prêtre », ils sont convoqués dans la « ville sainte » de Sikandergul. On découvre sur la poitrine de Dravot la médaille maçonnique que lui avait offerte Kipling, dans laquelle les indigènes reconnaissent un symbole gravé dans une pierre qu'ils attribuent à Alexandre le Grand (« Iskander »). Dans une variante du culte du cargo, ils prennent Dravot pour le fils d'Alexandre revenu parmi son peuple et il est couronné roi.

Dravot prend son rôle au sérieux: il rend la justice, entreprend de « moderniser » le pays avec l'aide de Carnehan et de Billy Fish, et se voit à la tête d'un empire. Les mois passent et Peachy Carnehan songe à quitter le pays en emportant sa part du fabuleux trésor de Sikandergul. Mais Dravot, qui entretient des rêves de grandeur, est décidé à rester et à faire son métier de roi. Ayant décidé, contre l'avis de son ami, de prendre femme pour fonder une dynastie, il jette son dévolu sur la belle Roxanne. Peachy Carnehan accepte d'attendre le mariage pour partir. Mais Roxanne, comme ses compatriotes, craint qu'une mortelle ne puisse survivre au commerce d'un dieu, et quand Dravot la prend dans ses bras pour l'embrasser devant la foule de ses sujets elle le mord jusqu'au sang. Il apparaît alors que Dravot n'est, après tout, qu'un homme. Dravot, Carnehan et Billy Fish s'enfuient, poursuivis par la foule. Billy se lance bravement dans la mêlée, sabre au clair, et succombe bientôt sous le nombre. Dravot et Carneghan sont pris. Dravot est envoyé, couronne sur la tête, au milieu du pont de cordes qu'il a fait construire au-dessus d'un ravin profond, les cordes sont coupées et il tombe dans le précipice. Carnehan est crucifié mais survit et il est libéré. Il repart en Inde, où il retrouve Kipling à qui il montre la tête de Dravot, qu'on lui a permis d'emporter, encore ornée de la couronne du Kafiristan.
Fiche technique

Titre : L'Homme qui voulut être roi
Titre original : The Man Who Would Be King
Réalisation : John Huston et John Foreman
Scénario : John Huston et Gladys Hill, d'après une histoire de Rudyard Kipling
Production : John Foreman
Société de production : Columbia Pictures
Budget : 8 millions de dollars
Musique : Maurice Jarre
Photographie : Oswald Morris et Alex Thomson (seconde équipe)
Montage : Russell Lloyd
Décors : Alexandre Trauner
Costumes : Edith Head
Pays d'origine : Royaume-Uni, États-Unis
Format : Technicolor - 2,35:1 - Stéréo - 35 mm
Genre : Aventures
Durée : 123 minutes (2 h 3)
Dates de sortie :
17 décembre 1975 Drapeau des États-Unis États-Unis
21 avril 1976, 10 avril 2002 (ressortie) Drapeau de la France France

Distribution

Sean Connery (VF : Jean-Claude Michel) : Daniel Dravot
Michael Caine (VF : Francis Lax) : Peachy Carnehan
Christopher Plummer (VF : Jean Lagache) : Rudyard Kipling
Saeed Jaffrey (VF : Gérard Hernandez) : Billy Fish
Doghmi Larbi : Ootah
Jack May (VF : Roland Ménard) : le commissaire
Karroom Ben Bouih : Kafu Selim
Mohammad Shamsi : Babu
Albert Moses : Ghulam
Paul Antrim : Mulvaney
Graham Acres : l'agent
Shakira Caine : Roxanne

L'Homme qui voulut être roi (The Man Who Would Be King) est un film américano-britannique réalisé par John Huston, sorti en 1975.

Le film est l'adaptation de la nouvelle du même titre de Rudyard Kipling publiée en 1888.

La Tragédie de Alep, courtisane de Petra, qui malgré tout avait réussi à survivre devant l'avancée du désert et de ses oubliés. Là où la Nature n'a pas réussi devant la persévérance de ses habitants, la discorde par ses bombes réussit par ses intérêts à propager une certaine vision autre que celle d'une grande unité: (The Man Who Would Be King) ainsi se souleva une autre réalité dans les entrailles du proche orient. Le grand royaume de Petra et les républiques des oasis furent ensevelis par une déluge autre que des grains de sables, une malédiction créait par les hommes et je dois dire que notre discorde n'est pas l’œuvre du Démon. Si il se moque de Nous et bien après tout, Y'becca doit reconnaitre les erreurs des gouvernances tel il se passa dans la guerre de Troie. Alep est tout comme se récit où chacun d'entre nous se perçoit tel un
Josiah Harlan. Enfin bref, certains d'entre vous prévoit comme Kipling a pu aussi s'inspirer de l'histoire de Sir James Brooke (1803–1868), surnommé le « Rajah blanc », qui fonda une dynastie à Sarawak en 1841 dans son œuvre. La démocratie rattrapé par l'utopie, si cela ne ramènera pas les victimes de Alep, c'est pas ses mots que j'honore cette guerre de l'absurde pour certains, de la Liberté pour d'autres, de la délivrance pour eux et de l'espérance chez les plus fous. Finalement que ce soit Josiah Harlan ou Sir James Brooke, l'histoire ne retiendra que les casques blancs de Alep, les secouristes désintéressés de Y'becca et les défenseurs des croyances issus de la Bataille de l'Hydaspe et Bucéphale: la couronne du Kafiristan. Celle de croire au retour d'une entité prénommé La République et ses utopies.

Ecrit de
TAY
La chouette effraie
http://la-5ieme-republique.actifforum.com/t17p50-la-republique-de-syrie-et-le-royaume-de-jordanie#4413

_________________
Kounak le chat....
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Jeu 12 Jan à 9:01

Le référendum est une institution et en cela, il n'est jamais dit que le principe du Referendum est une forme d'émancipation envers les autorités publiques... Le Referendum est la manière la plus noble auquel une loi peut être établi: Pourtant, un jour, Louis Napoléon utilisa cette manière du suffrage universel direct qui marqua les esprits... Le Peuple ne peut pourtant nier le rôle évident que représente le referendum dans le principe civique et morale de "l'individue et de l'individu" dans le terme de Démocratie... Ce principe pourtant, peut être juste consultatif mais il permet ainsi à l'individu de se mettre en situation auquel se retrouve exposer les élu"e"s... Certains voient dans le referendum une forme de combat de coq ou de boxe, en tout cas, à l'image d'un vote électif, il est un aspect fondamentale d'une cohésion morale auquel la démocratie doit faire face: Il surpasse l'aspect de l'état et sans le remettre en cause, il est capable de pointer certaines choses de la vie quotidienne. Dans certains pays, il y a l'aspect de pétition qui peuvent être soumise au suffrage universel indirect... Le suffrage universel direct auquel appartient le Référendum est un aspect essentiel du caractère humain auquel un peuple veut s'adresse envers ses nouvelles générations... Le fait de débattre est un outil essentiel en terme de communication et pourtant dans certains cas, la question du Référendum relève de l'intérêt de l'état régalien, c'est en cela que certains hésitent sur son aspect même mais il montre l'aspect même de l'interlocuteur qui propose le sujet de la question. Le référendum est une loi d'utopie qui pourtant montre l'aspect réel de l'individu dans la société: En cela, j'accorde une importance réelle dans la constitution de Y'becca et des Républiques d'Israël et de la Palestine ainsi que dans toutes les Nations Morales et Physiques pour une reconnaissance morale et intellectuel dans le référendum: Son vote est lié malheureusement à des disputes entre des élu"e"s du Suffrage universel indirect... Toutefois, tout comme le vote direct du parlement et tout vote indirect du parlement, le référendum ne peut être organiser pour un Conflits d’intérêts et en cela, c'est au pouvoir judiciaire et à ses membres qu'il soit public et privé tout en maintenant et mettant l'aspect du service public militaire et civil dans la lutte contre les Conflits d’intérêts qui pourrait s'ingérer dans la teneur du débat et du vote: L'aspect du Général, de la société et l'individu doit être soulever en soulevant toutes les égalités et inégalités que peuvent engendrer le référendum... Certains peuvent s'amuser à créer de lois et des référendum pour des Conflits d’intérêts, pour créer des désordres et par gloire personnel... Cela n'est pas dans l'intérêt de l'harmonie sereine auquel nous devons être en ces situations profondes de changement de climat: "De jour en jour; le petit Nuage de Magellan et La Galaxie d'Andromède évolue depuis µ Êta Careme" s'écrie Nagaliew la mouette aux yeux verts..."
L'aspect du référendum est un droit de cité et de navire dans les prochains siècles à venir; et le juge suprême de la république de l'olivier s'y engage et dans des situations d'urgence, notre professionnalisme institué par la philosophie et la prudence du référendum nous permettra d'avoir l'anticipation sur le danger qu'il soit matérielle, morale et naturelle, ils peuvent être distinct ou englobé, Le référendum et ses principes il est un aspect fondamentale d'une cohésion morale auquel la démocratie, une armée ou un navire doit faire face... Le Laïc et l'Eternel devant la démocratie et la Nature. Conflits d’intérêts... Le clans des mouettes et la cinquième république devant l'adversité des peurs et des intérêts... Nous sommes prêt à faire face à l'avenir... La République de l'Olivier...

Ecrit de
TAY
La chouette effraie
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
yanis la chouetteNombre de messages : 9861
Localisation : http://yanis.tignard.free.fr/
Date d'inscription : 09/11/2005

MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   Ven 13 Jan à 8:43

Nephthys,la Fontaine Oublié ou Souvenirs lointains


O toi, Chère Isis, à toute image de ton mari...

Pardonne ses mots, les mots ne jugent que ta

Souffrance... Tu as reçu un don tout comme

Tes Frères et La Création.

NephthysTe souviens tu de ce ventre, L'air libre

y'est aussi pur que son placenta... M'entends tu ma

Soeur... Nephthys... Je suis celui qui n'a pas de nom...

Le mauvais... Mais malgré tout vois tu qu'il aime

Nephthys.


Celui dont tu as rayé le nom... Je ne suis ni maître ni disciple

en art de la sorcellerie mais tu as rusé et usé avec le soleil...

Et n'oublie Jamais que Hathor t'as maudit pour ce Venin et ce Serpent.

Toi aussi tu as aimé... Haïe... Le soleil évite le trône d’Égypte et son pharaon.

Nephthys


Chère Isis, tu abrites le dernier recueil... Celui d'un âme.. elle y fut

Enfermé par ta décision et cruauté... Fut il hypnotisé par son orgueil,

Certainement... Sachez le Grand-mère, ce don si je te le rappelle,

C'est qu'enfin, j'ai regardé la mort de face que Horus brise... Qu'il s'envole

Là haut... Tout là haut...

NephthysEt Nephthys de rajouter à travers mon écriture de s'écrier vers sa soeur

Bien aimée... Voilà ce que crierait Seth devant un royaume sans peuple:

La Sainteté... Et je suis une femme de caractère et dans son amour, je le

Banni du trône à tous Jamais avec amour et murmurant: La République.

Je l'aimerai Toujours,...

Ecrit de
TAY
La chouette effraie

-------------------------------------

Hymne de l'enfant à son réveil
Alphonse de LAMARTINE (1790-1869)


Ô père qu'adore mon père!
Toi qu'on ne nomme qu'à genoux!
Toi, dont le nom terrible et doux
Fait courber le front de ma mère!

On dit que ce brillant soleil
N'est qu'un jouet de ta puissance;
Que sous tes pieds il se balance
Comme une lampe de vermeil.

On dit que c'est toi qui fais naître
Les petits oiseaux dans les champs,
Et qui donne aux petits enfants
Une âme aussi pour te connaître!

On dit que c'est toi qui produis
Les fleurs dont le jardin se pare,
El que, sans toi, toujours avare,
Le verger n'aurait point de fruits.

Aux dons que ta bonté mesure
Tout l'univers est convié;
Nul insecte n'est oublié
À ce festin de la nature.

L'agneau broute le serpolet,
La chèvre s'attache au cytise,
La mouche au bord du vase puise
Les blanches gouttes de mon lait!

L'alouette a la graine amère
Que laisse envoler le glaneur,
Le passereau suit le vanneur,
Et l'enfant s'attache à sa mère.

Et, pour obtenir chaque don,
Que chaque jour tu fais éclore,
À midi, le soir, à l'aurore,
Que faut-il? prononcer ton nom!

Ô Dieu! ma bouche balbutie
Ce nom des anges redouté.
Un enfant même est écouté
Dans le choeur qui te glorifié !

On dit qu'il aime à recevoir
Les voeux présentés par l'enfance,
À cause de cette innocence
Que nous avons sans le savoir.

On dit que leurs humbles louanges
A son oreille montent mieux,
Que les anges peuplent les cieux,
Et que nous ressemblons aux anges!

Ah! puisqu'il entend de si loin
Les voeux que notre bouche adresse,
Je veux lui demander sans cesse
Ce dont les autres ont besoin.

Mon Dieu, donne l'onde aux fontaines,
Donne la plume aux passereaux,
Et la laine aux petits agneaux,
Et l'ombre et la rosée aux plaines.

Donne au malade la santé,
Au mendiant le pain qu'il pleure,
À l'orphelin une demeure,
Au prisonnier la liberté.

Donne une famille nombreuse
Au père qui craint le Seigneur,
Donne à moi sagesse et bonheur,
Pour que ma mère soit heureuse!

Que je sois bon, quoique petit.,
Comme cet enfant dans le temple,
Que chaque matin je contemple,
Souriant au pied de mon lit.

Mets dans mon âme la justice,
Sur mes lèvres la vérité,
Qu'avec crainte et docilité
Ta parole en mon coeur mûrisse!

Et que ma voix s'élève à toi
Comme cette douce fumée
Que balance l'urne embaumée
Dans la main d'enfants comme moi !
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atelier-yannistignard.com
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: Le vol du Corbeau ou Nicosie   

Revenir en haut Aller en bas
 
Le vol du Corbeau ou Nicosie
Revenir en haut 
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
-
» Enfin ! Baptême Petit Saule / Petit Corbeau
» Embuscade maritime [Corbeau des Mers]
» Nalim, Le Corbeau d'Umbar
» Kyoshi Alma, ou " Visage de corbeau " ( terminé )
» Aile de Corbeau. [End ]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Le clans des mouettes :: Le clans des mouettes-
Sauter vers: